Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
dr Ana Genc
docent
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Genc, A. (2003). Az altruisztikus viselkedés néhány szociálpszichológiai vonatkozása (Sociopsihološki aspekti altruističkog ponašanja). U: A tudás fája, Az I. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia dolgozatai (Drvo znanja, Prva naučna konferencija studenata vojvoćanskih Maćara), Novi Sad, str. 227-240. 
Genc, A. (2005). Struktura konstrukta empatije i relacije sa osobinama ličnosti, Psihološka struka u Srbiji danas – spremnost za promene, 53. Naučno-stručni skup psihologa Srbije – Sabor, Sokobanja, maj 2005., Knjiga rezimea, str. 82.-83. 
Genc, A (2007), Kognitivno-bihejvioralna terapija bulimije nervoze, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knjiga XXXII, str. 227.-240.  
Genc, A (2008), Gubitak i tugovanje u psihodrami, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knjiga XXXIII-1, str. 217-229., YUISSN 0374-0730 
Kodžopeljić, J., Pekić, J., Genc, A. (2008). Relacija između vaspitnih stavova roditelja i autoritarnosti dece, Pedagoška stvarnost, LIV, 9-10, str. 1027-1038. 
Genc, A. (2008). Mentalno zdravlje. Mentalno zdravlje, Novosadski humanitarni centar, str. 5-7. 
Genc, A. (2009). Resursi za suočavanje sa stresom. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu,XXXIV-2, str. 41-51. 
Genc, A., Mitrović, D., Čolović, P. (2009). Procena spremnosti za empatiju. U: Biro, M., Smederevac, S. Novović, Z. (Ed). Procena psiholoških i psihopatoloških fenomena. Beograd, Centar za primenjenu psihologiju. 
Genc, A. (2010). Kros-kulturalna istraživanja i stres-proces. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXV-1, 181-191. 
Genc, A., Pekić, J. (2012). Stres-proces i perfekcionizam - uloga neuroticizma i resursa za suočavanje sa stresom, Pedagoška stvarnost, LVIII, 1, 118-129 
 
 Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad