Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Ilija Milovanović
asistent
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Milovanović, I. (2016). Implicitne teorije inteligencije i motivacija za učenje matematike kod učenika srednjih škola. Nastava i vaspitanje, 65(3), 509-524. 
Milovanović, I. (2016). Etička pitanja primene “poboljšivača” kod dece tipičnog razvoja. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLI (2), 289-304. 
Pekić, J. i Milovanović, I. (2016). Slika tela u adolescenciji: uloga porodičnih prilika i osobina ličnosti u poimanju vlastitog tela. U: Petrović, J. (Ur.) Slika tela, seksualnost i partnerske veze u adolescenciji (str. 21-34).Filozofski fakultet, Novi Sad. 
Dinić, B., Kodžopeljić, J., Sokolovska, V., & Milovanović, I. (2016). Empathy and violence among adolescents: Moderation effect of gender. School Psychology International, 37(4), 359-377. 
Milovanović, I., Pekić, J. i Kodžopeljić, J. (2016). Osobine ličnosti, načini kažnjavanja i školska nedisciplina. Primenjena psihologija, 9(2), 219-235. 
Pekić, J., Kodžopeljić, J. i Milovanović, I. (2016). Polne i uzrasne razlike u ispoljavanju nedisciplinovanog ponašanja tokom nastave. Nastava i vaspitanje, 65 (2), 247-262. 
Nikolašević, Ž., Ignjatović-Bugarski, V., Milovanović, I. i Raković, S. (2014). Inteligencija i školsko postignuće u svetlu naslednih i sredinskih činilaca. Primenjena psihologija, 7(3), 381-400. M24 
Dinić, B., Sokolovska, V., Milovanović, I. i Oljača, M. (2014). Oblici i činioci školskog nasilništva i viktimizacije. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja. 46(2), 399-424 Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad