Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Osnovne informacije u upisu
Informator za upis na studije psihologije »
Informacije o pripremama za prijemni 2022/23 »
Prijava učenika za pripremnu nastavu »

O opštim uslovima upisa na Filozofski fakultet možete da se informišete ovde.

Upis na osnovne akademske studije psihologije

U prvu godinu osnovnih akademskih studija psihologije (Psihologija OAS) mogu da se upišu kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine i koji pokažu odgovarajući uspeh na klasifikacionom ispitu.

Struktura prijemnog ispita

Utvrđivanje redosleda kandidata za upis na osnovne akademske studije psihologije, obavlja se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata na klasifikacionom (prijemnom) ispitu.

Opšti uspeh

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir svih prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa dva. Na primer, ako ste u prvom razredu srednje škole imali prosečnu ocenu 4.50, u drugom 5.00, u trećem 4.75 i u četvrtom 5.00, dobili biste 38.50 bodova na školski uspeh, odnosno (4.50 + 5.00 + 4.75 + 5.00) * 2 = 38.50. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Na uspeh u srednjoj školi možete dobiti između 16 i 40 bodova.

U protekle četiri godine, prosečan uspeh najlošije rangiranih kandidata koji su upisani na osnovne studije psihologije u svojstvu budžetskih studenata bio je 4.18, a prosečan broj bodova koje su ostvarili na osnovu uspeha bio je 33.42. U slučaju kandidata koji su upisani u svojstvu samofinansirajućih studenata, prosek je bio 3.64, a prosečan broj ostvarenih bodova 29.08.

Klasifikacioni ispit

Klasifikacionim ispitom proverava se sklonost kandidata za studije psihologije. Na klasifikacionom ispitu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova. U skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet u Novom Sadu, morate da ostvarite najmanje 14 bodova da biste bili rangirani.

U poslednje četiri godine, prosek bodova koje su na klasifikacionom ispitu ostvarili najlošije rangirani kandidati upisani u svojstvu budžetskih studenata iznosio je 43.00, a oni upisani u svojstvu samofinansirajućih 37.50 bodova.

Klasifikacioni ispit se radi u pismenoj formi i sastoji se iz testa znanja, testa sposobnosti i testa opšte informisanosti.

1. Test znanja iz psihologije

Maksimalan broj bodova koji se može osvojiti na ovom testu je 30. Test se sastoji od 60 pitanja sa višestrukim izborom, tako da svako pitanje nosi pola boda. Na svako pitanje odgovara se zaokruživanjem jednog od 4 ponuđena odgovora.

Testom znanja je pokriveno celokupno gradivo srednjoškolskog udžbenika za psihologiju: Milojević-Apostolović, Biljana (2013), Psihologija, udžbenik za 2. razred gimnazije i 2. i 3. razred srednjih stručnih škola, Novi Logos, ISBN K9788661090721. Za pripremu se mogu koristiti i sva novija izdanja udžbenika.

Za test znanja se možete spremati samostalno ili na pripremnoj nastavi koju organizuje Odsek za psihologiju. Kandidati koji pohađaju pripremnu nastavu u organizaciji Odseka za psihologiju nemaju privilegije prilikom polaganja klasifikacionog ispita, niti im je upis zagarantovan.

Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole zauzeo jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju iz psihologije koje je organizovalo Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, odnosno na međunarodnom takmičenju, ne polaže test znanja iz psihologije. Ovim kandidatima biće računat maksimalan broj bodova (30) na testu znanja. Ako kandidat ispunjava ovaj uslov, potrebno je da prilikom prijavljivanja na konkurs dostavi potvrdu o postignutom uspehu na takmičenju.

U poslednje 4 godine minimalan broj bodova na testu znanja kod kandidata upisanih u svojstvu budžetskih studenata bio je 23.00 (76.67%), a u svojstvu samofinansirajućih 19.00 (63.33%).

2. Test sposobnosti

Maksimalan broj bodova koji se može osvojiti na ovom testu je 15. Format i broj pitanja u ovim testovima razlikuje se od godine do godine.

Za ovaj test ne postoji posebna priprema. Možete pokušati da se upoznate sa različitim tipovima zadataka radeći "IQ testove" koji su dostupni na internetu.
U poslednje 4 godine, minimalan broj bodova na testu sposobnosti kandidata koji su upisani u svojstvu budžetskih studenata bio je 5.00, a u svojstvu samofinansirajućih 3.00.

3. Test opšte informisanosti

Ovaj test nosi maksimalno 15 bodova. Sastoji se od 30 pitanja sa višestrukim izborom, pri čemu se zaokružuje jedan od 4 ponuđena odgovora. Svako pitanje nosi pola boda.

Ovim testom se ispituje vaša intelektualna radoznalost i sposobnost da prikupite i zapamtite informacije iz različitih oblasti ljudskog znanja koje se ne stiču nužno kroz školovanje, već na različite, manje formalne načine informisanja i istraživanja.

Test sadrži pitanja iz popularne i klasične muzike, istorije, nauke, politike, filma, književnosti, mitologije, likovne umetnosti, geografije, medicine, informatike, jezika i sporta. Pitanja se odnose na netrivijalna, kulturno vredna znanja, ali se ne zahteva njihovo dubinsko poznavanje. Za ovaj test, kao i za test sposobnosti, ne postoji posebna priprema. Sadržaj testa najviše podseća na pitanja iz popularnih kvizova kao što je npr. "Želite li da postanete milioner?".

U poslednje četiri godine, minimalan broj bodova na testu opšte informisanosti kod kandidata primljenih na budžet bio je 6.00 (40.00%), a na samofinansiranje 4.50 (30.00%).

Na svim testovima slobodno možete pokušati da odgovorite na sva pitanja, pa čak i na ona kod kojih niste sigurni šta je tačan odgovor, jer nema negativnih bodova. To znači da vam se bodovi neće oduzimati ili umanjivati ukoliko date pogrešan odgovor.

Ocenjivanje

Nakon klasifikacionog ispita, svi odgovori kandidata se unose u računar. Kao kontrola ispravnosti unosa koriste se maske za unos i postupak dvostrukog unosa, što praktično eliminiše mogućnost greške u ocenjivanju. Odgovori kandidata se potom računarski ocenjuju upoređivanjem sa objektivnim ključem.
Način izbora kandidata

Na osnovu zbira bodova sa klasifikacionog ispita i školskog uspeha, utvrđuje se jedinstvena rang lista za studente koji se finansiraju iz budžeta i one koji se samostalno finansiraju, a mesto na rang listi određuje koji će status student imati. Na osnovne studije psihologije prima se 40 budžetskih i 40 samofinansirajućih studenata.
Polaganje klasifikacioniog ispita

Obaveštenja o tačnom vremenu i mestu polaganja, kao i sve dodatne informacije istaknute su na oglasnoj tabli Odseka za psihologiju, u Službi za studentska pitanja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, tel. 021/450-628, kao i na veb sajtu Filozofskog fakulteta.

Kandidati su obavezni da na polaganje klasifikacionog ispita ponesu važeći dokument, ličnu kartu ili pasoš, radi identifikacije.

Kandidat čiji identitet nije moguće utvrditi ne može da polaže klasifikacioni ispit.

Kandidati prilikom polaganja klasifikacionog ispita ne smeju da koriste unapred pripremljene materijale, prepisuju od drugih kandidata, razgovaraju sa drugim kandidatima, ometaju druge kandidate, koriste mobilne telefone, elektronska pomagala i slično.

Kandidati koji polože klasifikacioni ispit, odnosno ostvare najmanje 14 bodova, a ne uspeju da se upišu na osnovne studije psihologije, imaju pravo da se nakon završetka prvog upisnog roka upišu na drugi akreditovani studijski program na Filozofskom fakultetu, u skladu sa Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet.

Upis na master akademske studije psihologije

Opšti uslovi upisa na master studije psihologije određeni su Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet u Novom Sadu. Pravo na upis imaju kandidati koji su završili akreditovani studijski program osnovnih akademskih studija psihologije. Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati treba da se opredele za jedan od sledećih modula u okviru studijskog programa master akademskih studija psihologije:

1. Opšta psihologija
2. Razvojno-pedagoška psihologija
3. Klinička psihologija
4. Industrijsko-organizacijska psihologija.

O planu i programu svakog modula možete da se informišete na ovde.

Za kandidate koji nisu završili osnovne akademske studije psihologije na Filozofskom fakuletetu u Novom Sadu, kandidate koji su završili osnovne studije psihologije na Filozofskom fakuletu po starijim programima (bez modula), kao i za kandidate koji prilikom upisa na master akademske studije žele da promene modul koji su odbarali na osnovnim studijama, Komisija za upis na master akademske studije psihologije utvrđuje diferencijalne kurseve iz kurikuluma aktuelnog studijskog programa osnovnih studija. Diferencijalni kursevi predstavljaju obavezne kurseve sa IV godine osnovnih studija odgovarajućeg modula, onog za koji se kanadidat opredelio prilikom prijavljivanja na master studije psihologije. Na primer, ukoliko se kandidat u IV godini studija opredelio za opšti modul, a na master studijama želi da upiše klinički, potrebno je da položi sledeće diferencijalne ispite: 1. Dijagnostička procena ličnosti, 2. Klinička procena inteligencije, 3. Psihološko savetovanje, 4. Klinički praktikum, 5. Osnovni kurs iz Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije i 6. Stručna praksa.

Cenovnik diferencijalnih kurseva se može videti ovde.

Komisija dostavlja odluku o diferencijalnim kursevima Studentskoj službi Filozofskog fakulteta. Studentska služba sastavlja rang listu prijavnjenih kandidata u skladu sa članom 32 (tačka 3) Pravilnika o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Diferencijalne kurseve utvrđene odlukom Komisije upisani studenti polažu u redovnim ispitnim rokovima u toku studija. Položeni ispiti se navode u dodatku diplomi, u rubrici u kojoj se evidentiraju položeni kursevi koji nisu predviđeni akreditovanim studijskim programom za sticanje diplome.


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad