Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Doktorske studije
Doktorske studije psihologije se izvode tokom tri akademske godine. Ukupan broj ESPB bodova koje doktorant treba da skupi da bi završio ovaj stepen studija je 180. Plan doktorskih studija obuhvata obavezne i izborne predmete koji se odvijaju tokom prva četiri semestra. Obavezni kursevi uključuju bazične konceptualno-teorijske osnove, savremene metodološke pristupe i aktuelne analitičke postupke psihološke nauke. Tokom trećeg i četvrtog semestra doktoranti, u skladu sa svojim užim interesovanjima, biraju po dva od jedanaest ponuđenih izbornih predmeta. Ovakva struktura programa obezbeđuje mogućnost usmeravanja kandidata u pravcu nekih širih oblasti psihologije uz poštovanje principa da kandidat može dobrim delom da kreira program prema vlastitim afinitetima.

Osim pohađanja nastave i polaganja ispita iz odabranih predmeta, doktoranti od početka studija pristupaju i drugim aktivnostima. U okviru doktorskih praktikuma tokom prve godine, student je angažovan u naučno-istraživačkoj aktivnosti koja se sprovodi u okviru projekata Odseka, a u drugom semestru i u nastavnim aktivnostima. Doktorski praktikum u trećem semestru predviđa samostalni istraživački rad i njegovu prezentaciju na naučno-stručnom skupu, a u četvrtom semestru doktorant ima obavezu izrade nacrta istraživanja doktorske disertacije koji brani pred komisijom. Tokom petog semestra Doktorski praktikum uključuje samostalni instraživački rad i njegovo publikovanje u nekom od časopisa sa liste resornog ministarstva.

Šesti semestar je predviđen za izradu i odbranu doktorske disertacije. Doktorska disertacija predstavlja završni ispit za titulu doktora nauka. Ona je samostalni istraživački rad koji doktorant osmišljava i kroz kontinuirani rad sa mentorom sprovodi tokom celokupnih doktorskih studija, da bi ga nakon ispunjavanja svih obaveza prezentovao i branio pred kompetentnom komisijom.

Na doktorske studije psihologije može se upisati broj kandidata koji predviđaju kriterijumi resornog ministarstva.

Copyright © 2008-2023 Odsek za psihologiju, Novi Sad