Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Kompetencije master psihologa
Predmeti master akademskih studija »
Opis studijskog programa »

Student koji završi ovaj studijski program Master akademske studije psihologije stiče naziv Master psiholog.

Očekuje se da master psiholog bude osposobljen da:
- sagledava osnovne epistemološke pretpostavke i teorijske, metodske i praktične implikacije različitih teorijskih sistema i modela;
- samostalno uočava probleme, apstrahuje ih i definiše na način koji omogućava naučno ili stručno proučavanje;
- planira, dizajnira i sprovodi istraživanja u različitim oblastima primenjene psihologije;
- pokazuje senzibilitet za etičke dileme i pronalazi rešenja u skladu s opštim moralnim principima i etičkim kodeksom struke;
- razume i primenjuje saznanja iz psihologije za planiranje i sprovođenje psiholoških intervencija u različitim oblastima primenjene psihologije;
- razvija timsku saradnju i prepoznaje ulogu psihologije u komunikaciji sa drugim strukama.

Iako je krajnji ishod Master studija psihologije isti, nezavisno od odabranog modula, studentu se omogućava da ovaj deo obrazovnog procesa usaglasi s vlastitim interesovanjima i procenom o mogućnostima za adekvatno plasiranje znanja i kompetencija na tržištu rada. S obzirom na to da je nastava na Master studijama psihologije organizovana kroz četiri modula, na svakom od njih, ili kombinacijom obaveznih i izbornih predmeta s istog ili drugih modula, studentu se omogućava da usvoji širi spektar kompetencija, neophodnih za rad u različitim kontekstima primenjene psihologije.

Modul opšte psihologije

Odabir predmeta na modulu opšte psihologije, uz mogućnost biranja predmeta s drugih modula, studentima omogućuje sticanje kompetencija za različita usmerenja - kako u oblasti primenjenih psiholoških disciplina, tako i u oblasti bazičnih psiholoških istraživanja. Kompetencije neophodne za samostalan istraživački rad student može steći odabirom predmeta čiji je osnovni cilj osposobljavanje za samostalno kreiranje istraživačkih nacrta primerenih različitim istraživačkim problemima, primenu složenih statističkih postupaka i tehnika i precizno koncipiranje rezultata istraživanja, kao i za saopštavanje rezultata akademskoj javnosti u usmenoj ili pisanoj formi na kompetentan način. Odabirom predmeta čiji su osnovni ciljevi osposobljavanje za primenu složenih principa procene ličnosti i psihološkog profilisanja studenti mogu usvojiti neophodne kompetencije za delatnosti kao što je selekcija kandidata za različite vrste poslova, savetodavni rad u školama, kazneno-popravnim institucijama, zdravstvu i u ostalim relevantnim situacijama. Takođe, praktične kompetencije student može steći odabirom predmeta čiji je cilj ovladavanje principima anketnih istraživanja, konstrukcije i evaluacije baterija psiholoških testova za potrebe selekcije i klasifikacije u različitim oblastima psihologije, kao što su školska, organizaciona, klinička i druge. Studenti mogu odabrati i predmete koji omogućuju usvajanje kompetencija usmerenih na savladavanje principa radioničarskog rada, kao i rada na kreiranju programa prevencije različitih društvenih problema u čijem rešavanju psiholozi mogu imati važan doprinos. Takođe, veštine računarskog modelovanja zadovoljiće kako primenjene tako i teorijske kompetencije za raznovrsne oblasti u kojima psiholozi čine važan deo interdisciplinarnih timova, pre svega u oblasti primene informacionih tehnologija.

Modul razvojne i pedagoške psihologije

Odabirom predmeta na modulu razvojne i pedagoške psihologije student stiče mogućnost da usvoji kompetencije neophodne za posao psihologa u školskom sistemu. Konkretno, to znači da će biti sposoban da primenjuje stečena znanja u primeni efikasnih postupaka za potpunije ostvarenje učeničkih potencijala i rešavanju pedagoških i obrazovnih pitanja, koristi metode i tehnike iz oblasti pedagoške i razvojne psihologije, tj. da identifikuje oblasti primene i stručno upotrebljava adekvatne razvojno-pedagoške psihološke instrumente, a dobijene rezultate interpretira u skladu sa standardima psihološke struke. Takođe, studnet stiče mogućnost da usvoji kompetencije neophodne za savetodavni rad s pojedincima i grupama u oblasti pedagoškog rada, kao i oblastima koje se tiču specifičnosti razvojnih faza životnog ciklusa, vodi različite vidove edukacije i daje smernice i uputstva učesnicima o odgovarajućim psihološkim intervencijama. Studnetu se omogućuje i da savlada principe i veštine planiranja i izvođenja nastave psihologije kao nastavnog predmeta u kurikulumu srednjoškolskog obrazovanja. Odabir predmeta Metodika nastave psihologije, Metodička praksa i ponuđenih predmeta iz oblasti pedagogije na master akademskim studijama skupa sa položenim predmetima na osnovnim studijama iz oblasti razvojne i pedagoške psihologije, studenta snabdeva psihološko-pedagoško-metodičkim kompetencijama potrebnim za držanje nastave psihologije u srednjim školama. Broj ESPB ostvaren kroz predmete koji daju nastavničke kompetencije može se ustanoviti na osnovu Dodatka diplomi.

Modul industrijsko-organizacijske psihologije

Odabirom predmeta na modulu industrijsko-organizacijske psihologije student stiče mogućnost da usvoji kompetencije neophodne za rad u bilo kojoj oblasti društvenih delatnosti koje zahtevaju unapređenje i razvoj ljudskih resursa. To znači da se studnetu omogućuje da razume pojmove u vezi sa stresom na radu i da ovlada osnovnim tehnikama u njegovom prevazilaženju, razume pojam radne etike kao i njen značaj u radnom ponašanju pojedinca, radne grupe i organizacije u celini i razume proces psihološkog savetovanja i koučinga i da vodi osnovne korake koučing procesa u razvoju menadžera i drugih ključnih zaposlenih u organizacijama. Takođe, student ima mogućnost da usvoji koncepte integrisanih marketing komunikacija, kao i da osmisli i sprovede marketing istraživanja.

Modul kliničke psihologije

Odabirom predmeta na modulu kliničke psihologije student stiče mogućnost da usvoji kompetencije neophodne za samostalno sprovođenje psihodijagnostičkih procedura i psihoterapijskih intervencija u kontekstu rada s psihopatološkim grupama. To znači da se student osposobljava za primenu psiholoških metoda, tehnika i koncepata u svrhu rešavanja različitih profesionalnih problema, za integraciju teorijskih i praktičnih znanja, te za samostalno deriviranje intervencija iz različitih teorijskih modela. Student takođe stiče kompetencije za profesionalnu komunikaciju s klijentima u svrhu dijagnostikovanja njihovih problema, zastoja, zahteva i potreba i za koncipiranje plana akcije i primenu potrebnih psiholoških intervencija.

Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad