Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »

Studijski programi prikazani na ovoj stranici više nisu aktuelni.
Opis aktuelnih studijskih programa pogledajte ovde.
Osnovne akademske studije
Osnovne akademske studije psihologije traju tri godine. Svake godine studenti su u obavezi da prikupe po 60 ESPB kroz predispitne aktivnosti i polaganje ispita iz predmeta predviđenih planom i programom.

Tokom prve godine studenti su dužni da polože 14 predmeta, tokom druge takođe 14, a tokom treće 16. Na prvoj godini je većina predmeta obavezna (11), dok se na višim godinama povećava proporcija izbornih predmeta.

 Studijski program u pdf formatu (1.54MB)
 Spisak predmeta po semestrima
Diplomske akademske studije
Diplomske akademske studije psihologije traju dve godine. Nastava je organizovana u prva tri semestra, a četvrti semestar je predviđen za izradu diplomskog rada. Svi predmetu u planu i programu imaju status izbornog, a kandidat sa koordinatorom pravi listu predmeta koji će biti u skladu sa njegovom stručnom ili istraživačkom orijentacijom u okviru psihologije kao nauke.

Student je dužan da u svakom semestru prikupi 30 bodova, kombinacijom odabranih predmeta koji mogu da nose 6, odnosno 3 ESPB.

 Studijski program u pdf formatu (889KB)
 Spisak predmeta po semestrima
Doktorske studije
Doktorske studije psihologije se izvode tokom tri akademske godine (6 semestara). Ukupan broj ESPB bodova koje student treba da skupi da bi završio ovaj stepen studija je 180.

Svi doktoranti su obavezni da tokom prvog semestra odslušaju jedan bazičan teorijski predmet, a tokom drugog predmet iz oblasti metodologije.

U trećem i četvrtom semestru studenti biraju sa liste izbornih predmeta dva predmeta.

Tokom ostalih semestara dominantan je mentorski rad. Osim pohađanja nastave i polaganja ispita iz predmeta, doktoranti pristupaju i drugim aktivnostima kao što su učešće u nastavi, učešće u projektima i kontinuirani istraživački rad.

Doktorska disertacija je samostalni rad doktoranta i predstavlja završni ispit za titulu doktora nauka. Sve aktivnosti vezane za izradu i odbranu doktorske disertacije nose 90 ESPB.

 Studijski program u pdf formatu (567KB)
 Spisak predmeta po semestrima

Copyright © 2008-2023 Odsek za psihologiju, Novi Sad