Upis na
studije

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Informacije o upisu na studije psihologije
O opštim uslovima upisa na Filozofski fakultet možete da se informišete na veb-sajtu Fakulteta. Uslovi su definisani Pravilnikom o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet u Novom Sadu.
Upis na masterske studije
Pravo na upis imaju kandidati koji su završili akreditovani studijski program osnovnih akademskih studija psihologije. Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati treba da se opredele za jedan od sledećih modula u okviru studijskog programa master akademskih studija psihologije:
1. Industrijsko-organizacijska psihologija
2. Klinička psihologija
3. Primenjena psihološka istraživanja
4. Razvojno-pedagoška psihologija
O strukturi i programu svakog modula možete da se informišete na ovoj stranici.
Za kandidate koji nisu završili osnovne akademske studije psihologije na Filozofskom fakuletetu u Novom Sadu, kandidate koji su završili osnovne studije psihologije na Filozofskom fakuletu po starijim programima (bez modula), kao i za kandidate koji prilikom upisa na master akademske studije žele da promene modul koji su odbarali na osnovnim studijama, Komisija za upis na master akademske studije psihologije utvrđuje diferencijalne predmete iz kurikuluma aktuelnog studijskog programa osnovnih studija.
Diferencijalni predmeti predstavljaju obavezne predmete sa IV godine osnovnih studija odgovarajućeg modula, onog za koji se kanadidat opredelio prilikom prijavljivanja na master studije psihologije. Na primer, ukoliko se kandidat u IV godini studija opredelio za opšti modul, a na master studijama želi da upiše klinički, potrebno je da položi sledeće diferencijalne ispite: 1. Dijagnostička procena ličnosti, 2. Klinička procena inteligencije, 3. Psihološko savetovanje, 4. Klinički praktikum, 5. Osnovni kurs iz Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije i 6. Stručna praksa.
Komisija dostavlja odluku o diferencijalnim predmetima Studentskoj službi Filozofskog fakulteta. Studentska služba sastavlja rang listu prijavnjenih kandidata u skladu sa članom 32 (tačka 3) Pravilnika o upisu kandidata na studijske programe koje realizuje Filozofski fakultet u Novom Sadu.
Aktuelni cenovnik polaganja diferencijalnih predmeta možete pronaći na ovoj stranici.
Diferencijalne predmete utvrđene odlukom Komisije upisani studenti polažu u redovnim ispitnim rokovima u toku studija. Položeni ispiti se navode u dodatku diplomi, u rubrici u kojoj se evidentiraju položeni predmeti koji nisu predviđeni akreditovanim studijskim programom za sticanje diplome.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu