Upis na
studije

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Informacije o upisu na studije psihologije
O opštim uslovima upisa na Filozofski fakultet možete da se informišete na veb-sajtu Fakulteta. Uslovi su definisani Pravilnikom o doktorskim studijama.
Upis na doktorske studije
Doktorske studije iz psihologije mogu da upišu kandidati koji su završili osnovne studije psihologije prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, master akademske studije psihologije ili magistarske studije iz oblasti psihologije sa prosečnom ocenom najmanje 8,00. Izuzetno, u prvu godinu doktorskih studija može se upisati i lice koje nema prosečnu ocenu iznad 8,00, ako ima najmanje 5 naučnih radova objavljenih u referentnim časopisima od nacionalnog ili međunarodnog značaja, sa recenzijama. Specijalisti medicinske psihologije imaju pravo da konkurišu za upis u prvu godinu doktorskih studija psihologije.
Prijava na konkurs za upis na doktorske studije predaje se putem onlajn aplikacije. Spisak dokumenata potrebnih za konkurisanje možete da vidite na veb-sajtu Filozofskog fakulteta.
Šta kandidat treba da uradi?
U formularu za prijavu navesti publikovani naučni rad za koji kandidat procenjuje da se po kvalitetu posebno izdvaja u odnosu na druge reference iz lične bibliografije. Data publikacija će biti osnova za intervju sa kandidatom. Opcije za izbor reprezentativne publikacije su sledeće:
 1. ukoliko kandidat ima publikovan jedan naučni članak/naučnu monografiju, intervju sa kandidatom će se sprovoditi na osnovu datog naučnog članka/naučne monografije;
 2. ukoliko kandidat ima samo saopštenja sa naučno-stručnih domaćih i/ili međunarodnih skupova, intervju sa kandidatom će se sprovoditi na osnovu jednog saopštenja za koje kandidat smatra da najvaljanije odražava njegove istraživačke kompetencije;
 3. ukoliko kandidat ima samo jedno saopštenje sa naučno-stručnog domaćeg ili međunarodnog skupa, intervju sa kandidatom će se sprovoditi na osnovu datog saopštenja;
 4. ukoliko kandidat nema naučnu produkciju, intervju će se sprovoditi na osnovu odbranjenog master rada kandidata.
Kandidat treba da ima aktivnu ulogu u traženju budućeg mentora na doktorskim akademskim studijama.
Pre isteka roka za prijavu, preporuka je da kandidat kontaktira bar jednog nastavnika sa Odseka za psihologiju kako bi dogovorili potencijalnu saradnju i kako bi kandidat imao uvid u to da li dati nastavnik ima mogućnost da preuzme ulogu akademskog savetnika (budućeg mentora) na doktorskim akademskim studijama. U formularu za prijavu kandidat treba da odabere jednu od dve ponuđene opcije:
 1. Postoji akademski savetnik (potencijalni mentor);
 2. Trenutno ne postoji akademski savetnik/mentor, ali je oblast psihologije koje me interesuje _______________________ (navesti, ako je moguće, što preciznije oblast u okviru koje bi se kandidat angažovao na izradi doktorske disertacije). * Označavanje oblasti interesovanja je bitno zbog dodeljivanja akademskog savetnika nakon upisa.
Kandidat treba da priloži i pismo preporuke.
Pisac pisma preporuke trebalo bi da bude mentor master rada kandidata. Ukoliko to iz nekog razloga nije moguće (npr. mentor je u penziji, na bolovanju), kandidat može da priloži pismo koje je napisao:
 1. član komisije koji je učestvovao u odbrani master rada ili
 2. profesor koji je blisko sarađivao sa kandidatom tokom njegovog prethodnog nivoa studiranja.
Pismo preporuke bi trebalo da sadrži sledeće stavke:
 • ko je pisac preporuke, afilijacija, imejl adresa i broj telefona,
 • kako pisac preporuke poznaje kandidata (kao bivši mentor, član komisije ili profesor koji je sarađivao sa kandidatom).
Pisac preporuke bi trebalo da prokomentariše sledeće aspekte kandidata:
 • samostalnost kandidata u osmišljanju teme, nacrta i izrade master rada ili drugog rada na kojem je pisac preporuke sarađivao sa kandidatom;
 • naučne kompetencije i veštine kandidata;
 • spremnost kandidata da stične nova znanja i veštine;
 • saradljivost i sposobnost kandidata za timski rad;
 • organizacione sposobnosti kandidata;
Ostalo što pisac preporuke smatra relevantnim i što ga preporučuje za doktorske akademske studije. Pismo preporuke treba da bude dužine do jedne stranice. Obavezno mora biti svojeručno potpisano od strane pisca preporuke, skenirano i dostavljeno u elektronskom formatu.
Kako se formira rang lista prijavljenih kandidata?
Prilikom rangiranja kandidata uzimaju se u obzir sledeći ključni kriterijumi:
 1. prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama;
 2. dužine studiranja na osnovnim i master akademskim studijama;
 3. naučna produkcija i
 4. uspeh na intervjuu.
Kandidat na intervjuu može ostvariti najviše 30% bodova koje je ostvario na osnovu prva tri kriterijuma. Prilikom procene kandidata tokom intervjua tročlana komisija koju formira Odsek za psihologiju razmatra sledeće:
 1. postojanje akademskog savetnika (potencijalnog mentora);
 2. pismo preporuke i
 3. odgovore kandidata na metodološko-teorijska pitanja koja su mu postavljena tokom intervjua a na osnovu reprezentativnog naučnog rada koji je kandidat odabrao.
Ukoliko dva ili više kandidata dele isti rang, u razmatranje se uzimaju i dopunski kriterijumi:
 1. učešće u naučnoistraživačkim projektima tokom ili nakon studija;
 2. učešće u akreditovanim edukativnim programima.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu