Istraživanja
i projekti

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Projekti na kojima su (bili) angažovani članovi Odseka
Genetic and environmental influences on psychological adaptation of children and adults (GENIUS)
Fond za nauku Republike Srbije (IDEJE)
Rukovodilac: dr Snežana Smederevac
01.02.2022. do 01.02.2025.
dr Bojana Dinić, dr Dejan Pajić, dr Dušanka Mitrović, dr Ilija Milovanović, dr Milan Oljača
GENIUS је okupio interdisciplinarni tim istraživača iz oblasti psihologije, molekularne biologije i medicine čiji je osnovni cilj utvrđivanje mehanizama pomoću kojih genetički faktori i faktori okruženja, kao i njihova interakcija, doprinose razvoju funkcionalnih i disfunkcionalnih obrazaca adaptacije ljudi, poput emocionalne regulacije, sklonosti ka rizičnim ponašanjima ili donošenja rizičnih odluka. GENIUS se oslanja na podatke iz prvog registra blizanaca u Srbiji, koji sada nosi naziv STAR registar blizanaca (engl. Serbian Twin Advanced Registry – STAR ).

Specifični ciljevi GENIUS projekta su:

1. Ispitivanje efekata kulturne transmisije na stilove prilagođavanja. Kulturna transmisija predstavlja uticaj roditeljskog ponašanja, stavova i uverenja na ponašanje njihove dece putem procesa imitacije, socijalnog učenja ili modeliranja. Faktori koji doprinose kulturnoj transmisiji direktno utiču na ponašanje i karakteristike dece, jer roditelji prenose potomstvu ne samo gene, već oblikuju okruženje za život. Ispitivanje efekata kulturne transmisije omogućava prošireni porodični blizanački dizajn, koji uključuje ispitivanje blizanaca i članova njihovih porodica, ali i porodica koje imaju dvoje dece među kojima je razlika do 4 godine. Putem ovog dizajna se ispituju kulturna naspram genetske transmisije osobina među generacijama i utvrđuju činioci koji mogu da maksimiziraju nasledni potencijal osobe.

2. Ispitivanje epigenetičkih promena u vidu metilacije DNK metodom sekvenciranja sledeće generacije (engl. next-generation sequencing – NGS). Epigenetička istraživanja pokazuju da geni nisu pasivni nosioci naših osobina, nego ostvaruju dinamičan odnos sa sredinom u kojoj živimo. Epigenetičke promene naslednog materijala, nastale delovanjem sredinskih činilaca i načina života, utiču na to koliko će pojedini geni biti izraženi - "pojačani" ili "utišani". Na osnovu ispitivanja epigenetičkih promena kod monozigotnih blizanaca, koji dele 100% genetičkog materijala, a razlikuju se po nekim karakteristikama, može se razumeti kako potencijalni činioci okruženja doprinose promenama u naslednom materijalu i kakav to ima efekat na stilove adaptacije.

3. Razvoj STAR registra blizanaca i kreiranje STAR biobanke. STAR registar blizanaca je jedini ovakav registar na Zapadnom Balkanu. Poseban fokus u razvoju STAR registra blizanaca je na uključivanju dece blizanaca i njihovih roditelja u ovaj važan izvor psiholoških i zdravstvenih podataka, kako bi se utvrdila međusobna povezanost genetičkih i sredinskih uticaja na bazične predispozicije dece, kao što je npr. zdravstveno stanje, i različite aspekte razvoja dece. STAR biobanka će sadržati uzorak DNK iz bukalnog brisa (sluzokože usta/unutrašnje strane obraza) koji će omogućiti ispitivanje genetičkih i epigenetičkih faktora na različite stilove adaptacije.

4. Uvođenje savremenih tehnika ispitivanja stilova adaptacije. Pored standardnih načina ispitivanja putem psiholoških testova, primeniće se eksperimentalne procedure za ispitivanje brzine i efikasnosti mentalnih procesa i posebno dizajnirane procedure u okruženju virtuelne realnosti (VR) za ispitivanje specifičnih reakcija adaptacije.
Budi data driven
A1 Srbija (Svet kakav želiš)
Rukovodilac: nije član Odseka
27.07.2021. do 27.01.2022.
dr Dejan Pajić
Kompanija A1 Srbija je u okviru programa društvene odgovornosti Svet kakav želiš podržala tri projekta, po jedan iz oblasti obrazovanja, javnog zdravlja i ekologije, sa ukupnim nagradnim fondom od 10 miliona dinara.

Fondacija Petlja je učestvovala u programu sa pojektom Budi data driven čiji je rezultat besplatan, interaktivni kurs na temu obrade, analize i vizuelizacije podataka pomoću programskog jezika Pajton. Kurs je prilagođen nivou znanja srednjoškolaca i studenata netehničkih nauka, što omogućuje svakome ko je zainteresovan da zakorači u svet obrade i vizuelizacije podataka.

Autori kursa su prof. dr Aleksandra Alorić i prof. dr Dejan Pajić.
Socio-psihološki činioci rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata u Vojvodini
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Rukovodilac: dr Bojana Dinić
01.06.2020. do 01.06.2021.
dr Jelica Petrović, dr Marija Zotović, dr Vladimir Mihić, dr Ilija Milovanović
Cilj ovog projekta je ispitivanje efekata individualnih i kontekstulanih činilaca na tri oblika rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata: prekomernu upotrebu društvenih mreža, vršenje i izloženost digitalnom nasilju i sekstingu. U okviru individualnih činilaca ispitivali smo efekte samopoštovanja i strategija emocionalne regulacije, dok su kontekstulanim činiocima obuhvaćena tri nivoa: nivo vršnjaka (vršnjačke norme, šeme vršnjačkih odnosa i socijalni ciljevi koji se ostvaruju na društvenim mrežama i u oflajn kontekstu), nivo roditelja (roditeljska medijacija i kontrola, socioekonomski status) i nivo škole (školska klima, tip škole). Rezultati projekta su dostupni na: https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/books/978-86-6065-650-8.pdf
Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science (BE-OPEN)
Evropska komisija (Erasmus+)
Rukovodilac: dr Snežana Smederevac
01.10.2016. do 01.10.2019.
dr Petar Čolović, dr Dejan Pajić
Projekat BE-OPEN okupio je sve državne univerzitete iz Srbije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i partnere sa Goldsmits univerziteta u Londonu, Univerziteta u Lajdenu, Univerziteta u Udinama i Nacionalnog politehničkog univerziteta u Atini. Osnovni cilj projekta bio je jačanje formalnih, infrastrukturnih i stručnih kapaciteta za primenu principa otvorene nauke u domaćoj akademskoj zajednici.

Kao rezultat BE-OPEN projekta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2018. godine usvojilo je nacionalnu Platformu za otvorenu nauku. Tokom 2019. godine, svi državni univerziteti usvojili su institucionalne politike otvorene nauke, a tokom 2020. godine, pokrenuli su institucionalne repozitorijume za deponovanje rezultata naučnoistraživačkog rada. Od 2016. do 2020. godine organizovani su brojni seminari, predavanja i edukacije na temu otvorene nauke, te verovatno svi istraživači u Srbiji danas znaju da je važno deponovati rezultate naučnog rada, da je važno deponovati podatke, da postoje neki novi oblici vrednovanja naučnih rezultata. U publikaciji Otvorena nauka – praksa i perspektive (https://rb.gy/8vrm0), kao i na Nacionalnom portalu otvorene nauke (https://open.ac.rs) mogu se pronaći informacije o svim relevantnim temama u ovoj oblasti.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu