Studijski
programi

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Predmeti masterskih akademskih studija
Master akademske studije psihologije izvode se tokom jedne akademske godine (dva semestra) i imaju za cilj da obezbede VII-1 nivo obrazovanja u polju društveno-humanističkih nauka.
Ukupan broj ESPB bodova koje student treba da skupi tokom studijskog programa je 60. Student koji završi ovaj studijski program stiče naziv: Master psiholog.
Upis kandidata na master akademske studije psihologije vrši se na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu a sprovodi Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta. Da bi kandidat konkurisao za upis na prvu godinu master akademskih studija treba da ima završene osnovne akademske studije psihologije obima 240 ESPB bodova po akreditovanom studijskom programu.
Master akademske studije psihologije organizovane su kroz četiri modula: Modul primenjenih psiholoških istraživanja, Modul kliničke psihologije, Modul industrijsko-organizacijske psihologije i Modul razvojne i pedagoške psihologije.
U prvom semestru su za Modul industrijsko-organizacijske psihologije i Modul razvojne i pedagoške psihologije predviđeni obavezni predmeti, kao i izborni predmeti tog i drugih modula, dok Modul primenjenih psiholoških istraživanja i Modul kliničke psihologije uključuju izborne predmete modula i izborne predmete drugih modula. Drugi semestar za sve module predviđa stručnu praksu, istraživački praktikum, studijsko-istraživački rad i završni - master rad.
Student stiče diplomu ako u roku predviđenom Zakonom o visokom obrazovanju položi sve ispite propisane studijskim programom master akademskih studija psihologije i ako uradi i odbrani master rad i tako sakupi 60 ESPB. Osim diplome, studentu se izdaje i Dodatak diplomi. Završni - master rad podrazumeva samostalni istraživački rad studenta i predstavlja završni ispit za sticanje akademskog naziva master psihologa. On se realizuje kroz studijski istraživački rad iz jednog od predmeta predviđenih programom za koji se student opredelio. Vrednost studijskog istraživačkog rada je 5 ESPB, a završnog - master rada je 15 ESPB.
Kako se psiholozi danas zapošljavaju na različitim radnim mestima i u različitim profesionalnim i institucionalnim kontekstima, koji zahtevaju širok dijapazon znanja, sposobnosti i veština, to je studijski program master nivoa studija koncipiran tako da prati najistaknutije i na tržištu rada najtraženije psihološke specijalnosti.
Prvenstveno, to su poslovi školskih i razvojnih psihologa, kliničkih psihologa, psihologa zaposlenih u organizacijama na pozicijama menadžera ljudskih resursa i marketing stručnjaka, psihologa savetnika i psihoterapeuta, kao i psihologa koji svoju karijeru grade kao istraživači u oblasti bazičnih psiholoških disciplina (kao na primer u oblasti istraživanja individualnih razlika) i primenjenih psihološki disciplina (kao na primer u oblasti usavršavanja informacionih sistema, utvrđivanja faktora i indikatora stresa na radu, evaluacije efekata psihoterapije i dr.).
Opšti ciljevi Master studija psihologije su osposobljavanje studenta za sledeće aktivnosti:
 • Ovladavanje naprednim savremenim naučnim saznanjima iz fundamentalnih i primenjenih psiholoških disciplina
 • Kontinuirano sticanje znanja potrebnih za kompetentno obavljanje psihološke delatnosti u različitim profesionalnim kontekstima;
 • Prepoznavanje teorijskih i profesionalno relevantnih problema, kao i koncipiranje i sprovođenje istraživanja u vezi sa definisaniim problemima;
 • Primena psiholoških metoda, tehnika i koncepata u svrhu rešavanja problema u različim oblastima ljudskog funkcionisanja (individualnih, grupnih, organizacijskih i društvenih).
 • Pridržavanje profesionalnih i etičkih standarda psihološke struke i njihovo unapređivanje
Ciljevi Modula primenjenih psiholoških istraživanja su osposobljavanje studenata za sledeće aktivnosti:
 • Usvajanje savremenih znanja i veština koje će studentu omogućiti samostalno kreiranje složenih istraživačkih nacrta u svim oblastima psihologije, kao i ovladavanje naprednim statističkim procedurama koje će mu omogućiti analizu velikog broja podataka;
 • Ovladavanje akademskim veštinama neophodnim za adekvatnu prezentaciju istraživačkih rezultata u skladu s međunarodnim naučnim standardima;
 • Ovladavanje tehnikama računarskog modelovanja fenomena iz oblasti društvenih i psiho-bioloških nauka;
 • Ovladavanje složenim principima procene ličnosti i psihološkog profilisanja;
 • Ovladavanje naprednim tehnikama kreiranja i evaluacije različitih psiholoških mernih instrumenata koji primenu mogu naći u različitim psihološkim disciplinama;
Ciljevi Modula Razvojna i pedagoška psihologija su osposobljavanje studenata za sledeće aktivnosti:
 • Razumevanje, kritičko promišljanje i primena naučnih saznanja iz psihologije
 • neophodnih za kreiranje i sprovođenje efikasnih pedagoških intervencija, kao i podsticanje svih aspekata ljudskog razvoja;
 • Razumevanje i primena pedagoško-metodičkih principa izvođenja nastavne delatnosti u školskom razredu;
 • Ovladavanje metodologijom naučnih istraživanja i procesima realizacije istraživačkog rada u oblasti vaspitno-obrazovnih i razvojnih procesa;
 • Samostalna izrada plana individualne i grupne psihološke intervencije i edukacije u rešavanju različitih vaspitno-obrazovnih i razvojnih problema i realizacija u skladu sa zahtevima psihološke struke.
Ciljevi Modula Industrijska/organizacijska psihologija su osposobljavanje studenata za sledeće aktivnosti:
 • Razumevanje organizacijskog ponašanja kao temeljnog koncepta u analizi faktora radne efikasnosti i blagostanja zaposlenih;
 • Razumevanje koncepta stresa u radnom okruženju i primena naprednih tehnika i intervencija sa ciljem kreiranja psiholoških zdravih oragnizacija koje podstiču blagostanje zaposlenih;
 • Razumevanje koncepta radne etike i sticanje naprednih znanja i veština potrebnih za razvoj i uvođenje etičkog programa u sve oblike organizacija;
 • Ovladavanje naprednim metodama, tehnikama i alatima potrebnim za istraživanje tržišta, ponašanja potrošača kao i za dizajniranje i sprovođenje marketinških kampanja;
 • Ovladavanje savremenim metodama i tehnikama neophodnim za sprovođenje istraživanja i zasnivanja intervencije u oblasti industrijsko-organizacijske psihologije.
Ciljevi Modula klinička psihologija su osposobljavanje studenata za sledeće aktivnosti:
 • Samostalno i kontinuirano sticanje znanja potrebnih za kompetentno obavljanje prakse u kontekstu kliničke psihologije;
 • Primena psiholoških metoda, tehnika i koncepata u svrhu rešavanja različitih profesionalnih problema i usavršavanja psiholoških znanja u kontekstu kliničke psihologije;
 • Integrisanje teorijskih i praktičnih znanja i samostalno osmišljavanje intervencija iz različitih teorijskih modela;
 • Sticanje veština profesionalne komunikacije s klijentima u svrhu dijagnostikovanja njihovih problema, zastoja, zahteva i potreba, kao i koncipiranja plana akcije i primena potrebne psihološke intervencije.
1. semestar
  Modul industrijsko-organizacijske psihologije
 1. Koučing u organizacijama
 2. Napredni kurs iz psihologije marketinga
 3. Radna etika
 4. Stres u radnom okruženju
 5. Prva grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
 6. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 3 ESPB)
  Modul kliničke psihologije
 1. Prva grupa izbornih predmeta (sakupiti 12 ESPB)
 2. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 3 ESPB)
 3. Treća grupa izbornih predmeta (sakupiti 12 ESPB)
 4. Četvrta grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
  Modul primenjenih psiholoških istraživanja
 1. Prva grupa izbornih predmeta (sakupiti 18 ESPB)
 2. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
 3. Treća grupa izbornih predmeta (sakupiti 3 ESPB)
 4. Četvrta grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
  Modul razvojno-pedagoške psihologije
 1. Celoživotni razvoj i učenje
 2. Metodika nastave psihologije
 3. Psihologija porodice
 4. Stručna praksa RPM
 5. Prva grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
 6. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
 7. Treća grupa izbornih predmeta (sakupiti 3 ESPB)
 8. Četvrta grupa izbornih predmeta (sakupiti 3 ESPB)
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu