Podaci o
predmetu

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Primenjeno strukturalno modelovanje
Osnovne informacije
Program:masterske studije
Semestar:1
Status:izborni
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 2
Dodatna literatura i materijal
Nema postavljenih datoteka
Nastavnik

dr Petar Čolović

Termin

Prema rasporedu predavanja

Napomene

Nisu navedene

Rezultati ispita

Nisu postavljeni

Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu