Obaveštenja
i aktuelnosti

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Časopis Primenjena psihologija dobio Impakt faktor
NAUKA
10.07.2023.
Časopis Primenjena psihologija Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu indeksiran je u Web of Scince. Journal Citation Reports za 2023. godinu proširio je impakt faktor časopisa(JIF) na sve časopise Web of Science Core Collection i Primenjena psihologija je po prvi put dobila impakt faktor od 0,4. JIF je sveden na jednu decimalu, a ne na prethodno korišćene tri decimale kako bi se podstakli korisnici da pri upoređivanju časopisa uzmu u obzir druge indikatore i deskriptivne podatke u JCR-u.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu