Obaveštenja
i aktuelnosti

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
STAR Centar dobitnik nagrade „Nikola Rot“
NAGRADA
24.05.2023.
STAR Centar izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dobitnik je nagrade „Nikola Rot“ koju Društvo psihologa Srbije dodeljuje za naročiti doprinos institucija i organizacija u promovisanju psihološke nauke i struke. STAR Centar je 2022. godine akreditovan od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Republike Srbije kao centar izuzetnih vrednosti. Ovo je prvi i jedini centar izuzetnih vrednosti u oblasti društvenih nauka u Srbiji i jedini centar u Srbiji u kojem se sprovode istraživanja iz bihejvioralne genetike, uključujući prvu blizanačku i epigenetičku studiju na ljudima. Registar blizanaca koji je osnovan u okviru STAR centra trenutno obuhvata oko 3600 blizanaca, članova njihovih porodica i članova porodica s decom koja nisu blizanci, a koje pružaju doprinos razvoju naučnih istraživanja važnih psiholoških feneomena. Važnost bihejvioralne genetike za razvoj psihologije kao struke ogleda se u uvođenju najnovijih rezultata istraživanja o odnosima nasleđa i sredine u različite aspekte psihološke delatnosti ali i edukaciju najširih slojeva društva o činiocima koji utiču na mentalno zdravlje. Članovi STAR Centra su pokrenuli prvi projekat otvorene nauke u Srbiji, pod nazivom BEOPEN, u kom su učestvovali svi državni univerziteti i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i koji je rezultirao kreiranjem Nacionalnog portala otvorene nauke (https://open.ac.rs/) i nizom institucionalnih repozitorijuma za otvoreni pristup rezultatima naučnog rada. Ove aktivnosti direktno doprinose većoj vidljivosti i dostupnosti naučnih istraživanja, budući da omogućuju svim ljudima slobodan uvid u najvažnija naučna dostignuća. Pored toga, STAR Centar već niz godina uređuje kolekciju upitnika (http://star.ff.uns.ac.rs/upitnici.php) na srpskom u javnom domenu, čime se olakšava pristup otvorenim upitnicima svim istraživačima u zemlji. Članovi STAR Centra su prvi u Srbiji pokrenuli projekte građanske nauke, koji imaju za cilj da kroz saradnju naučnika i volontera odgovore na važne naučne probleme, otvarajući nauku za društvo i sve građane. Tokom pandemije korona virusa, članovi STAR Centra su sproveli prvo istraživanje o psihološkim reakcijama na pandemiju (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.02133/full), koji je kao projekat građanske nauke okupio 1526 ispitanika koji su svakodnevno učestvovali u studiji. Projekat i njegovi rezultati su bili promovisani u najvažnijim medijima, ukazujući na važnost psihologije kao nauke i kao struke za zdravlje stanovništva ( npr. Glas Amerike, TV Prva i sl.). Članovi STAR Centra su autori prvog Vodiča za građansku nauku u Srbiji (http://star.ff.uns.ac.rs/genius/vodic_za_gradjansku_nauku.pdf) koji pruža sve neophodne informacije za sprovođenje projekata građanske nauke i koji treba da ohrabri građane da se aktivno uključe u naučna istraživanja, kao da ih sami iniciraju.
Galerija fotografija
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu