Studijski
programi

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Predmeti osnovnih akademskih studija
Na osnovne akademske studije psihologije može se upisati nakon završenog srednjeg obrazovanja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Ove studije obezbeđuju zvanje diplomirani psiholog.
Osnovna znanja i veštine student stiče kako kroz interaktivnu nastavu, samostalno učenje i seminare, tako i kroz rad u psihološkoj laboratoriji, računarskoj učionici i, naposletku, rad na terenu, koji uglavnom podrazumeva ispitivanje odgovarajućih ispitanika psihološkim instrumentarijem.
Ukupno trajanje studija je četiri akademske godine (8 semestara), a ukupan broj ESPB bodova koje student treba da skupi da bi završio ovaj stepen studija je 240. Prve tri godine (180ESPB) su zajedničke za sve studente upisane na studijski program. Četvrta godina studija (60ESPB) se odvija kroz četiri modula: Modul primenjenih psiholoških istraživanja, Modul razvojne i pedagoške psihologije, Modul kliničke psihologije i Modul industrijsko-organizacijske psihologije. Za svaki modul su propisani obavezni i izborni predmeti, kao i stručna praksa i završni rad u osmom semestru.
Obavezni predmeti na prve tri godine studija obuhvataju one oblasti koje su temelji za razumevanje osnovnih teorijskih pretpostavki i sistema znanja na kojima se zasniva savremena psihologija, kao što su predmeti iz opšte psihologije, predmeti iz metodologije naučnog istraživanja i statističkih metoda, predmeti iz fizioloških osnova psihičkog života, predmeti iz psihologije ličnosti, iz razvojne psihologije, iz socijalne psihologije i iz osnovnih oblasti primenjene psihologije.
Prilikom upisa student obavezno bira strani jezik i u mogućnosti je da nakon dva semestra promeni strani jezik koji sluša ili da nastavi započeti jezik na višem nivou u ukupnom trajanju od 4 semestra.
Student treba da, pored obaveznih predmeta, odabere i izvestan broj izbornih predmeta, u meri koja je potrebna da obezbedi zahtevani broj ESPB bodova. Student ima na raspolaganju savetnika (nastavnika ili saradnika) koji mu pomaže u odabiru izbornih predmeta u skladu sa njegovim interesovanjima i potrebama daljeg školovanja. Student bira predmete iz ponuđene grupe izbornih predmeta.
Osnovne studije daju profesionalnu kvalifikaciju za obavljanje profesije psihologa u različitim oblastima psihološke delatnosti, u skladu sa zakonskom regulativom, sa izuzetkom kompetencija za nastavu psihologije i obavljanje posla školskog psihologa za koje je neophodno završiti master studije psihologije. Studijski program je takođe osnova za nastavak studija psihologije i sticanje specifičnih profesionalnih znanja i veština.
Student stiče diplomu ako u roku predviđenom Zakonom o visokom obrazovanju položi sve ispite propisane studijskim programom osnovnih akademskih studija psihologije i tako sakupi 240 ESPB. Osim diplome, studentu se izdaje i Dodatak diplomi.
Student koji je započeo osnovne akademske studije iz oblasti psihologije po akreditovanom programu na drugom fakultetu može da pređe na odgovarajuću godinu studija na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Odluku o priznavanju predmeta koje je student položio na drugom fakultetu donosi Odsek za psihologiju na predlog predmetnih nastavnika.
U slučaju da student želi da sa nekog drugog akreditovanog studijskog programa pređe na studijski program Osnovnih akademskih studija psihologije, obavezan je da polaže prijemni ispit. Odluku o priznavanju pojedinih predmeta koje je student položio na drugom studijskom programu donosi Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na predlog predmetnih nastavnika.
1. semestar
 1. Eksperimentalna istraživanja u psihologiji
 2. Fiziološke osnove psihičkih pojava
 3. Osnovi humane genetike
 4. Percepcija
 5. Uvod u psihologiju
 6. Uvod u statistiku
 7. Opšti predmet po izboru
 8. Strani jezik po izboru
2. semestar
 1. Biološka psihologija
 2. Korelaciona istraživanja u psihologiji
 3. Memorija i učenje
 4. Motivacija i emocije
 5. Napredna statistika
 6. Opšti predmet po izboru
 7. Strani jezik po izboru
7. semestar
  Modul industrijsko-organizacijske psihologije
 1. Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji
 2. Psihologija organizacijskog ponašanja
 3. Uvod u menadžment ljudskih resursa
 4. Prva grupa izbornih predmeta (sakupiti 12 ESPB)
 5. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 3 ESPB)
  Modul kliničke psihologije
 1. Klinička procena inteligencije
 2. Klinička procena ličnosti
 3. Principi savetodavnog rada
 4. Psihoterapijski modaliteti
 5. Prva grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
 6. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
  Modul primenjenih psiholoških istraživanja
 1. Metodologija psiholoških istraživanja
 2. Prva grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
 3. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 5 ESPB)
 4. Treća grupa izbornih predmeta (sakupiti 5 ESPB)
 5. Četvrta grupa izbornih predmeta (sakupiti 3 ESPB)
 6. Peta grupa izbornih predmeta (sakupiti 5 ESPB)
  Modul razvojno-pedagoške psihologije
 1. Psihologija obrazovanja
 2. Socioemocionalni razvoj
 3. Teorije kognitivnog razvoja
 4. Prva grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
 5. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 5 ESPB)
 6. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 5 ESPB)
8. semestar
  Modul industrijsko-organizacijske psihologije
 1. Istraživački rad
 2. Psihologija marketinga
 3. Regrutacija i zapošljavanje
 4. Stručna praksa IOM
 5. Trening i razvoj zaposlenih
 6. Završni rad
 7. Grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
  Modul kliničke psihologije
 1. Istraživački rad
 2. Klinički praktikum
 3. Stručna praksa KM
 4. Završni rad
 5. Prva grupa izbornih predmeta (sakupiti 12 ESPB)
 6. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
  Modul primenjenih psiholoških istraživanja
 1. Akademske veštine
 2. Istraživački rad
 3. Stručna praksa PPI
 4. Završni rad
 5. Prva grupa izbornih predmeta (sakupiti 5 ESPB)
 6. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 5 ESPB)
 7. Treća grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
  Modul razvojno-pedagoške psihologije
 1. Istraživački rad
 2. Predškolska psihologija
 3. Školska psihologija-metodika rada u školi
 4. Stručna praksa RPM
 5. Završni rad
 6. Prva grupa izbornih predmeta (sakupiti 5 ESPB)
 7. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu