Studijski
programi

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Predmeti osnovnih akademskih studija
Gledate opis starog studijskog programa.
Opis novog programa možete da pogledate na ovoj stranici.
Osnovne akademske studije psihologije se izvode tokom četiri akademske godine (8 semestara). Ukupan broj ESPB bodova koje student treba da skupi da bi završio ovaj stepen studija je 240.
Prve tri godine (180 ESPB) su zajedničke za sve studente upisane na studijski program. Četvrta godina studija (60 ESPB) se odvija kroz četiri modula: modul opšte psihologije, modul kliničke psihologije, modul industrijsko-organizacijske psihologije i modul razvojno-pedagoške psihologije. Za svaki modul su propisani obavezni i izborni kursevi i stručna praksa u osmom semestru. Izborni kursevi na svim modulima su isti, odnosno, svi predmeti sa modula su izborni za druge module.
U okviru modula Opšta psihologija u prvom semestru 18 ESPB student ostvaruje kroz obavezne predmete iz bazičnih teorijskih i istraživačkih disciplina, dok se kroz izborne predmete iz drugih oblasti psihologije ostvaruje još 12 ESPB (6 ESPB čine obavezni kursevi sa drugih modula, a još ESPB obavezni ili izborni kursevi sa drugih modula). U drugom semestru, 12 ESPB se stiče kroz obavezne kurseve ovog modula, 6 ESPB kroz obavezne kurseve sa drugih modula, 6 ESPB kroz obavezne ili izborne kurseve sa drugih modula i 6 ESPB čini stručna praksa.
U okviru modula Industrijsko/organizacijska psihologija u prvom semestru 18 ESPB student ostvaruje kroz obavezne predmete iz disciplina specifičnih za ovu oblast, dok se kroz izborne predmete koje čine obavezni i izborni predmeti sa drugih modula ostvaruje još 12 ESPB. U drugom semestru, 12 ESPB se stiče kroz obavezne kurseve ovog modula, 12 ESPB kroz obavezne ili izborne kurseve sa drugih modula i 6 ESPB čini stručna praksa.
U okviru modula Klinička psihologija u prvom semestru 15 ESPB student ostvaruje kroz obavezne predmete iz disciplina specifičnih za ovu oblast, dok se kroz izborne predmete koje čine obavezni i izborni predmeti sa drugih modula ostvaruje još 15 ESPB. U drugom semestru, 12 ESPB se stiče kroz obavezne kurseve ovog modula, 15 ESPB kroz obavezne ili izborne kurseve sa drugih modula i 3 ESPB čini stručna praksa.
U okviru modula Razvojna i pedagoška psihologija u prvom semestru 18 ESPB student ostvaruje kroz obavezne predmete iz disciplina specifičnih za ovu oblast, dok se kroz izborne predmete koje čine obavezni i izborni predmeti sa drugih modula ostvaruje još 12 ESPB. U drugom semestru, 12 ESPB se stiče kroz obavezne kurseve ovog modula, 12 ESPB kroz obavezne ili izborne kurseve sa drugih modula i 6 ESPB čini stručna praksa.
Student koji je započeo osnovne akademske studije iz oblasti psihologije po akreditovanom programu na drugom fakultetu može da pređe na odgovarajuću godinu studija na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Odluku o priznavanju predmeta koje je student položio na drugom fakultetu donosi Odsek za psihologiju na predlog predmetnih nastavnika.
U slučaju da student želi da sa nekog drugog akreditovanog studijskog programa pređe na studijski program Osnovnih akademskih studija psihologije, obavezan je da polaže prijemni ispit. Odluku o priznavanju pojedinih predmeta koje je student položio na drugom studijskom programu donosi Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na predlog predmetnih nastavnika.
7. semestar
  Modul industrijsko-organizacijske psihologije
 1. Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji
 2. Menadžment ljudskih resursa 1
 3. Psihologija organizacijskog ponašanja
 4. Grupa izbornih predmeta (sakupiti 12 ESPB)
  Modul kliničke psihologije
 1. Dijagnostička procena ličnosti
 2. Klinička procena inteligencije
 3. Psihološko savetovanje
 4. Grupa izbornih predmeta (sakupiti 15 ESPB)
  Modul opšte psihologije
 1. Kognitivni procesi
 2. Metodologija psiholoških istraživanja
 3. Psihologija javnog mnjenja
 4. Prva grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
 5. Druga grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
  Modul razvojno-pedagoške psihologije
 1. Kognitivni razvoj
 2. Psihologija obrazovanja
 3. Socio-emocionalni razvoj
 4. Grupa izbornih predmeta (sakupiti 12 ESPB)
8. semestar
  Modul industrijsko-organizacijske psihologije
 1. Menadžment ljudskih resursa 2
 2. Psihologija marketinga
 3. Stručna praksa
 4. Grupa izbornih predmeta (sakupiti 12 ESPB)
  Modul kliničke psihologije
 1. Klinički praktikum
 2. Osnovni kurs iz Kognitivno bihevioralne psihoterapije
 3. Stručna praksa
 4. Grupa izbornih predmeta (sakupiti 15 ESPB)
  Modul opšte psihologije
 1. Procena ličnosti
 2. Stručna praksa
 3. Tehnike anketnih istraživanja
 4. Grupa izbornih predmeta (sakupiti 6 ESPB)
  Modul razvojno-pedagoške psihologije
 1. Praksa u obrazovanju
 2. Psihologija roditeljstva i porodice
 3. Savetodavni rad sa porodicom
 4. Savetodavni rad u školi
 5. Grupa izbornih predmeta (sakupiti 12 ESPB)
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu