Istraživanja
i projekti

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Etička komisija za psihološka istraživanja
Uputstva i kodeksi
Ukoliko planirano istraživanje podrazumeva rad sa ljudima kao ispitanicima, neophodno je da prijavite istraživanje Etičkoj komisiji i popunite odgovarajući formular. Sadržaj formulara se razlikuje u zavisnosti od vašeg statusa. Istraživanje možete da prijavite kao rukovodilac projekta, student ili samostalni istraživač, tj. istraživač koji sprovodi istraživanje nezavisno od aktuelnih i odobrenih projekata na Odseku za psihologiju.

Ukoliko tokom vremena dođe do značajnih promena u dizajnu i procedurama istraživanja, potrebno je ponovo tražiti saglasnost Komisije. To podrazumeva ažuriranje formulara tako da odražavaju novo stanje u istraživačkom postupku.

Poželjno je da uz prijavu priložite i odgovarajući formular koji će biti korišćen za dobijanje saglasnosti ispitanika za učešće u istraživanju, kao i opis procedure debrifinga. U nastavku su ponuđeni primer saglasnosti za učešće u istraživanju i opšte uputstvo za sprovođenje debrifinga.

Odobrenje Etičke komisije mora da se dobije pre nego što se pristupi i jednom potencijalnom učesniku u istraživanju.

Obaveza mentora je da pomogne svojim studentima u pripremi materijala.

Pre nego što započnete proceduru prijave istraživanja i popunjavanja formulara, molimo vas da pažljivo proučite Etički kodeks Društva psihologa Srbije, kao i etički kodeks svoje matične ustanove.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu