Studijski
programi

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Predmeti doktorskih studija
Doktorske studije psihologije se izvode tokom tri akademske godine. Na ove studije se može upisati kandidat koji je završio master akademske studije psihologije (300 ESPB) i ostvario prosečnu ocenu na osnovnim i master akademskim studijama najmanje 8.
Osnovni cilj studijskog programa doktorskih studija je da se doktorand osposobi za samostalan naučno-istraživački rad i da mu se pruži vrhunska edukacija u različim oblastima psihologije.
Ukupan broj ESPB bodova koje doktorand treba da skupi da bi završio ovaj nivo studija je 180. Time stiče diplomu doktora nauka: psihološke nauke.
Plan doktorskih studija obuhvata obavezne i izborne predmete. Obavezni predmeti uključuju bazične konceptualno-teorijske osnove, savremene metodološke pristupe i aktuelne analitičke postupke psihološke nauke.
Izborne predmete doktorandi biraju u skladu sa svojim užim interesovanjima, što obezbeđuje kandidatu da kreira program prema vlastitim afinitetima. Takođe, doktorandi od početka studija pristupaju i drugim aktivnostima, koje su obuhvaćene Doktorskim praktikumima 1, 2, 3 i 4. Studenti u svakom semestru biraju praktikum iz oblasti u okviru koje će raditi doktorsku disertaciju. U okviru doktorskih praktikuma tokom prve godine, student je angažovan u naučno-istraživačkoj aktivnosti koja se sprovodi u okviru projekata Odseka, kao i u nastavnim aktivnostima. U trećem semestru predviđen je samostalni istraživački rad i njegova prezentacija na naučno-stručnom skupu, a u četvrtom izrada nacrta istraživanja doktorske disertacije koju doktorand brani pred komisijom. Tokom petog semestra Doktorski praktikum uključuje samostalni instraživački rad i njegovo publikovanje u nekom od časopisa sa liste resornog ministarstva. Šesti semestar je predviđen za izradu i odbranu doktorske disertacije.
Doktorska disertacija predstavlja završni ispit za titulu doktora nauka. Ona je samostalni istraživački rad koji doktorand osmišljava i kroz kontinuirani rad sa mentorom sprovodi tokom celokupnih doktorskih studija, da bi ga nakon ispunjavanja svih obaveza prezentovao i branio pred kompetentnom komisijom.
Osnovni cilj doktorskih studija psihologije je sticanje kompetencija za samostalno bavljenje naučno-istraživačkim radom, kao i za izvođenje nastave na visokoškolskim ustanovama. Doktorske studije psihologije usmerene su na dalje produbljivanje konceptualnih i primenjenih znanja iz specifičnih oblasti psihologije, kao i na sticanje opštih i posebnih metodoloških kompetencija koje predstavljaju osnovu za naučno-istraživački rad u psihologiji.
Konkretnije, cilj doktorskih studija psihologije je da obezbedi najnaprednijim kandidatima:
  • dalje sticanje znanja i razumevanja psihološih teorijskih sistema i pretpostavki,
  • razvijanje psihološih teorijskih sistema i pretpostavki u skaldu sa savremenim pravcima raѕvoja psihologije u svetu,
  • samostalno sprovođenje najkompleksnijih istraživačkih projekata koji daju značajan doprinos razvoju psihologije,
  • osposobljavanje za kritički pristup u jednoj ili više oblasti psihologije kao i za kreaciju novih eksplanatornih sistema u nekoj specijalizovanoj oblasti psihologije,
  • sticanje edukativnih veština za rad u visokoškolskim ustanovama.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu