Studijski
programi

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Predmeti doktorskih studija
Gledate opis starog studijskog programa.
Opis novog programa možete da pogledate na ovoj stranici.
Doktorske studije psihologije se izvode tokom tri akademske godine. Ukupan broj ESPB bodova koje doktorant treba da skupi da bi završio ovaj stepen studija je 180. Plan doktorskih studija obuhvata obavezne i izborne predmete koji se odvijaju tokom prva četiri semestra. Obavezni kursevi uključuju bazične konceptualno-teorijske osnove, savremene metodološke pristupe i aktuelne analitičke postupke psihološke nauke. Tokom trećeg i četvrtog semestra doktoranti, u skladu sa svojim užim interesovanjima, biraju po dva od jedanaest ponuđenih izbornih predmeta. Ovakva struktura programa obezbeđuje mogućnost usmeravanja kandidata u pravcu nekih širih oblasti psihologije uz poštovanje principa da kandidat može dobrim delom da kreira program prema vlastitim afinitetima.
Osim pohađanja nastave i polaganja ispita iz odabranih predmeta, doktoranti od početka studija pristupaju i drugim aktivnostima. U okviru doktorskih praktikuma tokom prve godine, student je angažovan u naučno-istraživačkoj aktivnosti koja se sprovodi u okviru projekata Odseka, a u drugom semestru i u nastavnim aktivnostima. Doktorski praktikum u trećem semestru predviđa samostalni istraživački rad i njegovu prezentaciju na naučno-stručnom skupu, a u četvrtom semestru doktorant ima obavezu izrade nacrta istraživanja doktorske disertacije koji brani pred komisijom. Tokom petog semestra Doktorski praktikum uključuje samostalni instraživački rad i njegovo publikovanje u nekom od časopisa sa liste resornog ministarstva.
Šesti semestar je predviđen za izradu i odbranu doktorske disertacije. Doktorska disertacija predstavlja završni ispit za titulu doktora nauka. Ona je samostalni istraživački rad koji doktorant osmišljava i kroz kontinuirani rad sa mentorom sprovodi tokom celokupnih doktorskih studija, da bi ga nakon ispunjavanja svih obaveza prezentovao i branio pred kompetentnom komisijom.
Na doktorske studije psihologije može se upisati broj kandidata koji predviđaju kriterijumi resornog ministarstva.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu