Obaveštenja
i aktuelnosti

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Aktuelnosti i vesti
01DEC2023
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Sedmi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika Konteksti, koji će se održati 1. decembra 2023. godine, na Dan Fakulteta.

Pozivamo sve studente doktorskih studija da učestvuju na Skupu. Očekujemo radove iz sledećih oblasti: nauka o jeziku, nauka o književnosti, psihologija, pedagogija, istorija, filozofija, sociologija, žurnalistika, metode istraživanja u društveno-humanističkim naukama.
Svoju prijavu na Konferenciju možete poslati popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Skupa, najkasnije do 20. avgusta 2023. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Radni jezici Skupa su srpski, engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, španski, mađarski, rumunski, rusinski, slovački i drugi jezici koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
26OKT28OKT2023
Obaveštavamo vas da će se deseti skup Savremeni trendovi u psihologiji (STuP 2023) održati od 26. do 28. oktobra 2023. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Odseka za psihologiju.
Plenarni predavači na STuP 2023 biće prof. dr David Funder sa Univerziteta u Kaliforniji, Riversajd (SAD), prof. dr Chris Fullwood sa Univerziteta u Glosterširu (Velika Britanija), prof. dr Jessica de Bloom sa Univerziteta u Groningenu (Holandija) i prof. dr Peter Kinderman sa Univerziteta u Liverpulu (Velika Britanija).
Od 2013. godine sastavni deo skupa je i studentska konferencija Transferov podskup koju u saradnji sa Odsekom za psihologiju organizuje udruženje studenata psihologije "TraNSfer".
Očekujemo da ćete uzeti učešće u kreiranju kvalitetnog programa skupa, uživati u plenarnim predavanjima i dobro se zabaviti u Novom Sadu.
10JUL2023
Časopis Primenjena psihologija Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu indeksiran je u Web of Scince. Journal Citation Reports za 2023. godinu proširio je impakt faktor časopisa(JIF) na sve časopise Web of Science Core Collection i Primenjena psihologija je po prvi put dobila impakt faktor od 0,4. JIF je sveden na jednu decimalu, a ne na prethodno korišćene tri decimale kako bi se podstakli korisnici da pri upoređivanju časopisa uzmu u obzir druge indikatore i deskriptivne podatke u JCR-u.
12JUN2023
Mina Velimirović, studentkinja treće godine Doktorskih studija psihologije, dobitnica je Fulbright Visiting Scholar programa za 2023-2024 godinu. Mina će od 28.8.2023. do 28.5.2024. boraviti na Florida Stejt Univerzitetu (Florida State University) u laboratoriji koja se bavi ispitivanjem i prevencijom suicidalnosti i sa suicidalnošću povezanih poremećaja poput poremećaja raspoloženja, poremećaja u ishrani i poremećaja ličnosti. Minin mentor tokom boravka će biti profesor dr Thomas Joiner, jedan od vodećih stručnjaka na polju suicidalnosti i tvorac interpersonalne teorije suicida.
24MAJ2023
STAR Centar izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dobitnik je nagrade „Nikola Rot“ koju Društvo psihologa Srbije dodeljuje za naročiti doprinos institucija i organizacija u promovisanju psihološke nauke i struke. STAR Centar je 2022. godine akreditovan od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Republike Srbije kao centar izuzetnih vrednosti. Ovo je prvi i jedini centar izuzetnih vrednosti u oblasti društvenih nauka u Srbiji i jedini centar u Srbiji u kojem se sprovode istraživanja iz bihejvioralne genetike, uključujući prvu blizanačku i epigenetičku studiju na ljudima. Registar blizanaca koji je osnovan u okviru STAR centra trenutno obuhvata oko 3600 blizanaca, članova njihovih porodica i članova porodica s decom koja nisu blizanci, a koje pružaju doprinos razvoju naučnih istraživanja važnih psiholoških feneomena. Važnost bihejvioralne genetike za razvoj psihologije kao struke ogleda se u uvođenju najnovijih rezultata istraživanja o odnosima nasleđa i sredine u različite aspekte psihološke delatnosti ali i edukaciju najširih slojeva društva o činiocima koji utiču na mentalno zdravlje.

Članovi STAR Centra su pokrenuli prvi projekat otvorene nauke u Srbiji, pod nazivom BEOPEN, u kom su učestvovali svi državni univerziteti i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i koji je rezultirao kreiranjem Nacionalnog portala otvorene nauke (https://open.ac.rs/) i nizom institucionalnih repozitorijuma za otvoreni pristup rezultatima naučnog rada. Ove aktivnosti direktno doprinose većoj vidljivosti i dostupnosti naučnih istraživanja, budući da omogućuju svim ljudima slobodan uvid u najvažnija naučna dostignuća. Pored toga, STAR Centar već niz godina uređuje kolekciju upitnika (http://star.ff.uns.ac.rs/upitnici.php) na srpskom u javnom domenu, čime se olakšava pristup otvorenim upitnicima svim istraživačima u zemlji.

Članovi STAR Centra su prvi u Srbiji pokrenuli projekte građanske nauke, koji imaju za cilj da kroz saradnju naučnika i volontera odgovore na važne naučne probleme, otvarajući nauku za društvo i sve građane. Tokom pandemije korona virusa, članovi STAR Centra su sproveli prvo istraživanje o psihološkim reakcijama na pandemiju (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.02133/full), koji je kao projekat građanske nauke okupio 1526 ispitanika koji su svakodnevno učestvovali u studiji. Projekat i njegovi rezultati su bili promovisani u najvažnijim medijima, ukazujući na važnost psihologije kao nauke i kao struke za zdravlje stanovništva ( npr. Glas Amerike, TV Prva i sl.). Članovi STAR Centra su autori prvog Vodiča za građansku nauku u Srbiji (http://star.ff.uns.ac.rs/genius/vodic_za_gradjansku_nauku.pdf) koji pruža sve neophodne informacije za sprovođenje projekata građanske nauke i koji treba da ohrabri građane da se aktivno uključe u naučna istraživanja, kao da ih sami iniciraju.
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2024 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu