Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju

Pretraživanje repozitorijuma
Spisak publikacija za 2013. godinu

Grupa autora (2013). Savremeni trendovi u psihologiji 2013. Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju.
Tracey Terence J. G. (2013). Issues in interest assessment: The world is not flat. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 2-2). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tošković Oliver (2013). Iskrivljeni prostori krivog uma - nejednakost opažene daljine. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 3-3). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Perkins Adam M. (2013). Looking for threat: Explaining human anxiety as a defensive adaptation. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 4-4). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Pokrajac-Bulian Alessandra (2013). Epidemija poremećaja hranjenja: Mit ili stvarnost?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 5-5). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mihić Vladimir (2013). Quo vadis psihologija? Gde je pravi put kroz bolonjsku šumu?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 7-7). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Ružić Valentina (2013). Wechslerov test inteligencije za djecu, četvrto izdanje (WISC-IV), hrvatska adaptacija i iskustva u primjeni. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 8-8). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Kamenov Željka, Mihić Ivana (2013). Bliske veze mladih na prelasku u odraslo doba - uvodno izlaganje. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 10-12). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Petrović Jelica, Zotović Marija (2013). Young adults: Perceptions of the Personal Relationships in Their Social Networks. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 10-10). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Svetina Matija, Komidar Luka, Puklek-Levpušček Melita, Šedivy Nuša, Zupančič Maja (2013). Odnosi sa roditeljima na prelasku u odraslo doba. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 11-12). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Krznarić Tina, Huić Aleksandra, Kamenov Željka (2013). Odrednice razvoja intimnih veza na prijelazu u odraslu dob. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 12-14). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Vukelić Nina, Maksimović Tamara, Mihić Ivana (2013). Struktura i razlike u načinu pokazivanja ljubavi u vezama: znacaj partnerske afektivne vezanosti. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 14-15). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Morokvašić Isidora, Mihić Ivana (2013). Potreba za emocijama i samootkrivanje kod muškaraca na prelazu u mlađe odraslo doba: značaj partnerske afektivne vezanosti. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 15-16). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tadinac Meri, Fajfarić Marta, Hromatko Ivana (2013). Spolne i dobne razlike u ljubomori. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 16-18). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Hromatko Ivana, Tadinac Meri (2013). The role of sexual orientation in perception of emotional vs. sexual infidelity. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 18-19). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Budimir Sanda, Paj Marko Damir, Veseli Arina, Huić Aleksandra (2013). Socioseksualnost, slika o sebi i status veze. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 19-20). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Čorić Marija, Babić Katarina, Krešić Nikolina, Kamenov Željka (2013). Odrednice reakcija na prekid ljubavne veze na prelasku u odraslu dob. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 20-22). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Margareta Jelić, Željka Kamenov, Mihić Vladimir (2013). Kako se razlikuje socioemocionalna klima u mladim brakovima sa i bez djece?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 22-22). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Hedrih Vladimir (2013). Family and work relations in Serbia: introduction. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 23-23). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Simić Ivana, Hedrih Vladimir (2013). Job related predictors of work to family conflict in Serbia. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 24-24). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Rakić-Bajić Gorana, Hedrih Vladimir, Simić Ivana (2013). Acceptance of traditional women roles, socioeconomic status and personality traits. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 25-25). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Hedrih Vladimir, Simić Ivana, Rakić-Bajić Gorana (2013). Economic wealth of the area moderates the relationship between coworker relations and burnout. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 26-26). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Jovanović Dragana, Belić Milena, Rakić-Bajić Gorana (2013). Sociodemografski korelati prihvaćenosti tradicionalne uloge žene i partnerske podrške. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 27-29). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Anđelković Vesna, Zubić Ivana (2013). Predikcija generativnog delovanja na osnovu osobina ličnosti. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 29-30). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Stefanović-Stanojević Tatjana, Zubić Ivana (2013). Afektivna vezanost mladih u partnerskim odnosima. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 30-32). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mihić Ljiljana (2013). Korak bliže razumevanju prirode i uloge vulnerabilnosti za emocionalne poremećaje/simptome - uvodno izlaganje. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 33-33). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Bošković Tanja, Novović Zdenka, Nedić Aleksandra (2013). Stabilnost kognitivne self-šeme kod unipolarne i bipolarne depresije. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 34-35). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Sokić Jelena, Biro Mikloš (2013). Netolerancija na neizvesnost kao transdijagnostički medijator. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 35-36). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mihić Ljiljana, Vukajlović Marijana (2013). Od vulnerabilnosti do anksiozno-disforičnih simptoma: Hipoteza o sukcesivnoj medijaciji?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 36-38). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Novakov Ivana, Dujmović Andrea, Ignjatović Ivana (2013). Supresija kao medijator između vulnerabilnosti i simptoma emocionalnih premećaja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 38-39). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Samac Nikola, Mihić Ljiljana, Tovilović Snežana (2013). Povezanost crte anksioznosti i memorije. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 39-40). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Smederevac Snežana, Čolović Petar, Milovanović Ilija (2013). Genetski i sredinski činioci dimenzija "Teorije osetljivosti na pokrepljenje". U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 41-42). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Smederevac Snežana (2013). Nasledne osnove ponašanja - blizanačka studija - uvodno izlaganje. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 41-41). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Bugarski-Ignjatović Vojislava, Kodžopeljić Jasmina, Nikolašević Željka, Nenadić Filip (2013). Kognitivne sposobnosti u svetlu naslednih i sredinskih činilaca. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 43-44). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Dinić Bojana, Oljača Milan, Raković Sara (2013). Koje forme agresije nasleđujemo, a koje stičemo?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 44-45). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mitrović Dušanka, Jordanov Milan, Jovanov Milana (2013). Dimenzije traženja senzacija u svetlu genskih i sredinskih činilaca. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 45-47). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Nikolašević Željka, Sadiković Selka, Fesl Dina, Lazić Tamara (2013). Da li se rizična ponašanja nasleđuju?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 47-48). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Krupić Dino, Corr Philip J. (2013). Eksperimentalna provjera prediktivne valjanosti upitnika Teorije osjetljivosti na potkrepljena. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 49-51). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Corr Philip J. (2013). Introduction. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 49-49). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Križanić Valerija (2013). Metoda uzorkovanja doživljaja u istraživanju tendencija približavanja i izbjegavanja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 51-52). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Sajević Vedran, Đapo Nermin (2013). Validacija Jackson - 5 upitnika ličnosti. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 53-54). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Ignjatović Ivana, Novović Zdenka, Smederevac Snežana, Čolović Petar (2013). Vulnerability to the development of anxiety disorders in the context of the revised Reinforcement Sensitivity Theory. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 54-55). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Novakov Ivana, Čolović Petar, Smederevac Snežana, Mitrović Dušanka (2013). Personality types based on dimensions of revised Gray’s model. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 55-56). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Novović Zdenka, Biro Mikloš (2013). Savremeni trendovi u razvoju kliničkih instrumenata - uvodno izlaganje. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 57-57). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Lazić Milica, Belopavlović Radomir, Stamenić Zorana, Cvejić-Starčević Nataša (2013). Psihometrijske karakteristike Upitnika prihvatanja i akcije (AAQ-II): srpska adaptacija. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 58-59). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Čupić Nataša, Biro Mikloš, Tovilović Snežana, Novović Zdenka (2013). Kros-validacija upitnika ADOLESCENT namenjenog proceni psihopatoloških sindroma kod adolescenata. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 59-61). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Bošković Irena, Miloščin Staša, Morokvašić Isidora, Novović Zdenka (2013). Indikatori agresivnosti na Roršahovom testu mrlja kod počinilaca krivičnih dela. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 61-62). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Ignjatović Ivana, Novakov Ivana, Dujmović Andrea, Novović Zdenka (2013). Psihometrijske karakteristike srpskog prevoda Belog medveda - inventara supresije. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 62-63). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mitrić-Aćimović Dragana, Nikolašević Željka (2013). Osobine ličnosti kao prediktori karijernog uspeha u državnom i privatnom sektoru. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 65-66). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Popov Boris, Matanović Jelena, Slijepčević Vanja, Grujić Nikola, Jovanov Milana, Raković Sara (2013). Koje emocije na poslu nas najviše iscrpljuju? Test REBT modela emocija u predikciji izgaranja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 66-67). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Majstorović Nebojša, Slijepčević Vanja, Popov Boris, Matanović Jelena (2013). Demografske odlike i staž nezaposlenosti kao faktori aktivizma u ponovnom zapošljavanju. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 68-69). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Đurišić-Bojanović Mirosava (2013). Grupno i individualno rešavanje kompleksnih problema na radu. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 69-70). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Batić Sanja, Divnić Nemanja, Vrhovac Daniela (2013). Zadovoljstvo poslom kao jedan od ciljeva radne rehabilitacije. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 70-72). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Vukelić Milica, Petrović Ivana, Čizmić Svetlana (2013). Experience of workplace bullying and perceived organizational support. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 72-73). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Letina Srebrenka, Zauder Krešimir, Petrović Nikola, Jokić Maja (2013). Mrežna perspektiva produktivnosti znanstvenika u polju psihologije. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 73-75). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Kljajić Tamara, Petrović Nikola (2013). Etički aspekti karijernog savetovanja mladih. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 75-76). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Ćurić Maja, Ivetić Aleksandra (2013). Otpor zaposlenih prema promenama u jednom državnom preduzeću pred privatizacijom. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 76-77). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tomić-Selimović Ljubica, Selimović Alija, Emić Erna (2013). Procjena poremećaja ličnosti u opštoj populaciji – Revizija i standardizacija Bazičnog inventara Dimenzionalni pristup Patologiji ličnosti (DAPP-BQ). U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 79-79). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tomić Katarina (2013). Anksioznost i depresivnost kod dece sa intelektualnom ometenošću. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 80-81). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Dukic Olja, Mihić Ljiljana (2013). Uloga roditeljskog ponašanja u redukovanju preoperativne anksioznosti kod dece. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 81-82). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Radić Ivana, Silov Antoana, Lauri-Korajlija Anita (2013). Odnos privrženosti, seksualnog perfekcionizma i seksualnog zadovoljstva. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 83-84). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Naumovska Slavica (2013). Poređenje MMPI-profila i Ego snage kod populacija alkoholičara i nealkoholičara. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 84-85). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Bratina Sanja, Opačić Snežana (2013). Supervizija, subjektivno blagostanje i mentalno zdravlje terapeuta. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 85-86). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Kurtović Ana (2013). Spolne razlike u percepciji roditeljskog stila i depresivnosti kod adolescenata. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 87-88). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Sulejmanović Dijana (2013). Povezanost suicidalnih misli i zadovoljstva komunikacijom u intimnim vezama. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 88-89). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Berberović Džanan, Jerković Ivan, Emić Erna (2013). Mjerenje seksualno kompulzivnog ponašanja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 90-91). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Čačić Sandra, Gavrilov-Jerković Vesna (2013). Psihološki mehanizmi kao posrednici u relaciji afektivna vezanosti - depresivnost. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 92-93). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Živanović Marko, Čerović Sofija, Pejić Mina (2013). Crte ličnosti i aspekti self-koncepta kao prediktori rizičnih obrazaca ishrane. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 93-94). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Dragišić-Labaš Slađana (2013). Žene zavisnice i muškarci zavisnici od alkohola u procesu lečenja: da li je smanjenje rodnih razlika jednako smanjenju stigme?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 94-96). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Todorović Dejan (2013). Neuralno zasnovan komputacioni model Kitaokine iluzije šahovske table. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 98-99). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Todić Tijana, Jevremović Jelena, Pavižević Miljana (2013). Promena subjektivnog doživljaja stimulusa u zavisnosti od promene konteksta. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 99-100). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milisavljević Marija, Gvozdenović Vasilije (2013). Complexity and symmetry in search asymmetry tasks. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 100-101). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Stojilović Ivan (2013). Uticaj informacija na procenu slike. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 101-102). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Pedović Ivana (2013). The concordance of stimuli assessment when stimuli is presented as text or in its sensory shape. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 103-104). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Domijan Dražen, Šetić Mia (2013). Neurodinamički model interakcije između percepcije i razumijevanja pojmova. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 104-105). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Čokorilo Vanja, Marković Slobodan, Trkulja Marija, Bulut Tara (2013). Bazične dimenzije doživljaja lepote arhitektonskih i prirodnih scena. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 105-107). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Trkulja Marija, Marković Slobodan, Čokorilo Vanja, Bulut Tara (2013). Bazične dimenzije doživljaja lepote arhitektonskih objekata. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 107-108). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Marković Slobodan, Bulut Tara, Trkulja Marija, Čokorilo Vanja (2013). Bazične dimenzije doživljaja lepote biosfere. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 108-109). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Jakovljev Ivana, Zdravković Sunčica (2013). Mentalne reprezentacije boja kod dvojezičnih govornika srpskog i mađarskog jezika. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 110-111). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Popović Maša, Savić Maja, Jakić Milena, Ševa Nada, Milenković Aleksandar, Anđelković Darinka (2013). How words are used in naming different categories of objects. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 111-112). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Ilić Olivera, Ković Vanja, Savić Andrej, Thierry Guillaume (2013). Razlike u tematskom i taksonomskom procesiranju: ERP studija. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 112-113). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Damnjanović Kaja (2013). Efekat okvira: domen odlučivanja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 113-115). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Teovanović Predrag (2013). Pristrasnost preteranog pouzdanja i teorija dualnih procesa. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 115-116). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Sučević Jelena, Jovanović Ljubica, Banjac Bojan (2013). Ispitivanje fleksibilnosti mentalne brojevne prave u zavisnosti od grafičkih svojstava zadatka. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 116-117). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Grahek Ivan, Radović Tara, Orlić Ana (2013). Uticaj specifičnih emocija na zadatak semantičke verifikacije. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 118-119). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Vuksanović Jasmina, Živanović Marko, Bjekić Jovana (2013). Working memory and Specific Language Impairment in children. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 119-120). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Vukelić Nena, Bajšanski Igor (2013). Interpretacija indirektnog izražavanja neslaganja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 120-121). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Žauhar Valnea, Bajšanski Igor, Domijan Dražen (2013). Metakognitivne procjene blizine usvajanja pravila u procesu kategorijalnog učenja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 121-122). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Jelić Dragana, Popov Boris (2013). Uticaj studentskog perfekcionizma na izgaranje i posvećenost studijama. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 124-125). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Beara Mirjana (2013). Primarna i sekundarna kontrola u profesionalnom razvoju nastavnika. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 125-126). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mladenović Nađa, Vulić Ivana (2013). Provera efekta stručnih usavršavanja na zastupljenost indikatora inkluzivnog razvoja škole. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 127-128). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Davidović Olivera, Zečević Ivana (2013). Prihvaćenost djece sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 128-129). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Pekić Jasmina, Trbojević Jovana, Kodžopeljić Jasmina (2013). Relacije vaspitnih stilova roditelja sa strahom od negativne evaluacije i negativnom slikom o sebi u socijalnim situacijama. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 129-131). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Nešić Blagoje (2013). Uzrasne promene u verbalnim sposobnostima učenika. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 131-132). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Pavlović Ljubica (2013). Školski neuspeh kao posledica nedostatka motivacije. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 133-135). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Bodroža Bojana, Milin Vladeta, Đerić Ivana, Stanković Dejan, Teodorović Jelena (2013). Evaluacija obrazovih reformi u Srbiji: perspektive direktora škola i prosvetne administracije i stručnjaka. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 134-136). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Marković Marija, Popović-Ćitić Branislava (2013). Preferencije televizijskih sadržaja i percepcija njihovog uticaja sa stanovišta učenika osnovnih škola. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 136-137). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Drobac Milica, Hadžić-Krnetić Aleksandra, Mikanović Brane, Zečević Ivana (2013). Analiza ishoda osnovnog obrazovanja prema Blumovoj taksonomiji i SMART sistemu. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 137-138). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Bukvić Lidija, Popović-Ćitić Branislava (2013). Informisanost učenika osnovnih škola o elektronskom nasilju. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 138-140). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Vrdoljak Gabrijela, Kristek Marija, Jakopec Ana (2013). Provjera modela predviđanja akademskog postignuća studenata. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 140-141). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Novoselić Marija (2013). Subjective age, life satisfaction and self-rated health. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 143-143). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Nišević Sanja (2013). Ryff's psychological well-being scales in Serbian: confirmatory factor analysis. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 143-144). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Jovanović Veljko, Gavrilov-Jerković Vesna, Brdarić Dragana, Žuljević Dragan (2013). Pozitivna očekivanja kao medijatori povezanosti između crte pozitivnog afekta i subjektivnog blagostanja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 144-146). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Gavrilov-Jerković Vesna, Žuljević Dragan, Jovanović Veljko, Brdarić Dragana (2013). Uloga psiholoških protektivnih faktora u predikciji psihološkog blagostanja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 146-147). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Žuljević Dragan, Gavrilov-Jerković Vesna, Jovanović Veljko, Brdarić Dragana (2013). Dve strane iste medalje: Odnos pozitivnih i negativnih indikatora mentalnog zdravlja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 147-149). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Shterjovska Marija, Achkovska-Leshkovska Elena (2013). Time perspective as predictor of meaning in life. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 149-149). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Greblo Zrinka, Cecić-Erpič Saša, Barić Renata (2013). Perfectionism in sport: Feeling like a winner or a loser?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 151-151). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milovanović Tamara, Gračanin Asmir (2013). Crte ličnosti i usklađenost negativnih emocionalnih izraza lica s aktivacijom autonomnog živčanog sustava. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 152-153). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Jovanović Tamara, Bodroža Bojana (2013). Osobine ličnosti i obrasci korišćenja FB: on-line ponašanja muškaraca i žena. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 153-154). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Anić Petra, Tončić Marko (2013). Trenutni pozitivan i negativan afekat kao prediktori zadovoljstva. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 154-155). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Otašević Biljana (2013). Relacije dimenzija Velikih Pet i sociodemografskih varijabli sa dimenzijama neprofesionalnih interesovanja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 155-156). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Kristofich-Ambruš Barbara, Kardum Igor (2013). Validacija Tellegenovog MPQ-a: Prilog istraživanju dimenzionalnih modela ličnosti. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 157-158). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Dragojević Arsen (2013). Značaj formata stavki u merenju narcizma putem upitnika NPI 40. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 159-160). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Anzelm Dunja, Grahek Ivan, Gutić Tatjana (2013). Adaptacija i validacija skale osetljivosti na odbacivanje. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 160-161). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mentus Tatjana, Opačić Goran (2013). Efekat situacije na vreme odgovaranja u ispitivanju ličnosti. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 161-162). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Hadžiahmetović Nina, Opačić Goran, Kolenović-Đapo Jadranka (2013). Validacija Skale tipskih imenica (TNS): preliminarna analiza. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 163-164). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Petrović Boban, Međedović Janko (2013). HEXACO-30: kratki instrument za procenu ličnosti. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 164-165). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Ručević Silvija, Krupić Dino (2013). Faktorska struktura i validacija upitnika Dimenzionalne Procjene Osobina Ličnosti (DIPOL). U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 166-167). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Međedović Janko, Petrović Boban, Želeskov-Đorić Jelena, Kujačić Daliborka, Savić Maja (2013). Da li se latentna struktura revidirane Ček liste za procenu psihopatije može optimalno razumeti pomoću pet faktora?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 167-168). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Bjekić Jovana (2013). Verbal expression of personality. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 168-169). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Čekrlija Đorđe, Macher Silvia (2013). Lokus kontrole i razlike u u primarnim domenima self-koncepta. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 169-171). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Athenstaedt Ursula, Čekrlija Đorđe, Dušanić Srđan (2013). Polne razilke u bazičnim osobinama ličnosti i primarnim domenima samopoimanja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 171-173). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Petrović Iva, Pavlović Milica (2013). Odnos bazičnih crta ličnosti i sklonosti ka perfekcionizmu kod studenata. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 173-174). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Pavićević Miljana, Todić Tijana (2013). Procenjena spremnost za empatiju kod mladih na Kosovu i Metohiji. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 174-176). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Kolić Maida, Pavlović Milica (2013). Bazična uverenja srednjoškolaca o ljudskoj prirodi. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 176-177). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Marković Slađana, Šakotić-Kurbalija Jelena, Kurbalija Dragan (2013). Povezanost pola i broja dece sa stabilnošću i kvalitetom bračnog odnosa. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 179-180). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Kozomara Ana, Šakotić-Kurbalija Jelena, Kurbalija Dragan (2013). Povezanost sociodemografskih varijabli sa doživljajem efikasnosti u rešavanju bračnih konflikata. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 180-181). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Šakotić-Kurbalija Jelena, Stojaković Maja, Kurbalija Dragan (2013). Povezanost kvaliteta bračnog odnosa sa sociodemografskim varijablama. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 181-182). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Pavlović Milica, Kolić Maida (2013). Osećanje smisla života kod mladih. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 183-184). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Batinić Lana, Črpić Gordan (2013). Novi izazovi za modernu obitelj: prekovremeni rad i rad nedjeljom. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 184-185). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Vučina Tea (2013). Primjena WISC-IV testa na djeci s poremećajima u čitanju, pisanju i ADHD-om. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 186-187). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Dojčinova Katerina (2013). Perception of parenting style, empathy and self-regulation in persons from single-child and multi-child families. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 187-188). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Kuterovac-Jagodić Gordana, Keresteš Gordana, Brković Irma, Erceg-Jugović Inja (2013). Kvaliteta roditeljstva, zaposlenost te zadovoljstvo radnim i ekonomskim uvjetima života. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 188-189). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Ninčić Nataša, Mihić Ivana, Damjanović Dajana (2013). Činioci izraženosti bliskosti i konflikata u relaciji otac- dete. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 190-191). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Videnović Marina, Baucal Aleksandar (2013). Stavovi adolescenata o opijanju: percepcija stavova roditelja i prijatelja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 191-192). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Keresteš Gordana, Kuterovac-Jagodić Gordana, Brković Irma, Erceg-Jugović Inja (2013). Odnos kvalitete braka i roditeljstva: razlike između majki i očeva. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 192-193). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Putarek Vanja, Keresteš Gordana (2013). Polne razlike i korelati percipirane popularnosti u ranoj adolescenciji. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 194-195). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Vujaković Lana, Purić Stela (2013). Ispitivanje povezanosti afektivne vezanosti i pola sa percepcijom kvaliteta socijalnih odnosa u adolescenciji. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 195-196). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Strizović Ivana, Zotović Marija, Petrović Jelica (2013). Povezanost sociodemografskih karakteristika sa zadovoljstvom zivotom starih osoba. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 196-198). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Volarov Marija, Gatarić Isidora, Bogičević Vanja, Petrović Jelica, Zotović Marija (2013). Evaluacija Skale samodeterminacije na uzorku starih u Srbiji. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 198-199). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Babić-Čikeš Ana, Buško Vesna (2013). Emocionalna inteligencija u ranoj adolescenciji: Razvojne promjene i uloga u školskom postignuću. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 200-201). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Radišić Jelena, Ševa Nada (2013). Deca obdanišnog uzrasta i upotreba elektronskih medija u porodičnom okruženju. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 201-202). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Anđelković Darinka, Ševa Nada, Savić Maja, Tutnjević Slavica (2013). Adaptacija Mekartur-Bejtsovog inventara komunikacionog razvoja (CDI) za srpski jezik. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 203-204). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Hadžić-Krnetić Aleksandra, Mirović Tijana (2013). Relacije afektivne vezanosti i ranih maladaptivnih šema. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 204-205). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Soleša-Grijak Đurđa (2013). Samoefikasnost i interpersonalna orijentacija mladih. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 206-207). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Opsenica-Kostić Jelena, Cakić Vanja, Panić Tanja (2013). Sajber maltretiranje i afektivna vezanost adolescenata. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 207-208). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Trbojević Jovana, Majstorović Nebojša, Bala Gustav (2013). Cognitive Assessment System – opis procedure i iskustvo u primeni na našoj populaciji. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 208-209). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Gavrić Borjana (2013). Razumjevanje i doživljaj samopoštovanja kod djece šestog i devetog razreda. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 209-211). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Colnerič Blanka, Zupančič Maja, Kavčič Tina (2013). Sibling relationships of children with intellectual disabilities. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 211-212). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Zelenović Milica (2013). Afektivna vezanost i vrednosne orijentacije kod adolescenata. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 212-214). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Karić Tijana, Mihić Vladimir (2013). Da li su (konačno) tolerantni? Etnička distanca adolescenata na teritoriji Vojvodine. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 216-217). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mihić Vladimir, Karić Tijana (2013). Stereotipi prema drugima kod adolescenata na teritoriji Vojvodine. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 217-218). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tomić Ivan, Huić Aleksandra, Ćepulić Dominik-Borna (2013). Seksistički stavovi, desničarska autoritarnost i stavovi prema gejevima i lezbijkama. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 218-219). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mladenovska-Dimitrovska Marija (2013). Odnos oblika nacionalne privrženosti, autoritarnosti i socijalne distance kod srednjoškolske omladine. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 220-223). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Branković Marija, Žeželj Iris (2013). Efekti misli o smrti na strategije približavanja vlastitoj grupi. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 223-224). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Kuzmanović Dobrinka, Popadić Dragan (2013). Korišćenje interneta među mladima u Srbiji: mogućnosti i rizici. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 225-226). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Todosijević Bojan (2013). Autoritarnost i obrazovanje u (interaktivnoj) predikciji nacionalističkih stavova. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 226-227). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Glavaš Dragan, Držajić Josip (2013). Odnos grupne kohezije i timskog uspjeha u profesionalnom sportu. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 227-229). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milošević-Đorđević Jasna, Žeželj Iris (2013). Socio-demographic profile of online and offline civic activism. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 229-230). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Baić Valentina, Batić Sanja (2013). Efekti "brief" treninga o važnim bihejvioralnim znakovima laganja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 230-232). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Lalić Bojan, Žeželj Iris (2013). How intergroup contacts relate to social distance towards Muslims in conflict and non-conflict environments. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 232-233). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Malinić Jelena (2013). Empatija i socijalno neprihvatljivo ponašanje. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 233-234). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Čičević Svetlana, Milkica Nešić (2013). Onlajn aplikacije u nastavi ergonomije. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 236-237). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Brlas Siniša (2013). Trendovi u psihologiji ovisnosti u Hrvatskoj. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 237-238). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Petrović Nikola, Šaćiri Bejan (2013). Sličnosti i razlike etičkih kodeksa udruženja psihologa u zemljama bivše Jugoslavije. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 238-239). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Kolega Maja (2013). Profesionalno sagorijevanje psiholog(inj)a u obrazovanju. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 239-240). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Suvajdžić Katarina, Milojević Đorđe (2013). Polne razlike u narcisoidnosti i makijavelizmu. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 242-243). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Barišić Ivana, Avi Petra (2013). Izvori stresa, anksioznost i samopoštovanje adolescenata. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 243-244). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Milić Marija, Duvnjak Ivana, Velki Tena (2013). Uloga dječje percepcije roditeljskog sukoba na prilagodbu djece u školi. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 244-245). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Jeftić Alma, Draganović Selvira (2013). Razlike u Facebook postiranju: da li spol igra ulogu?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 245-247). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Šincek Daniela, Tomašić-Humer Jasmina, Matanović Domagoj, Vuletić Gorka (2013). Doprinose li stvarna i percipirana sličnosti stavova zadovoljstvu odnosom sustanara?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 247-249). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Kolić Maida, Fazlagić Anida (2013). Odnos učenika osnovne prema školi, vršnjacima, nastavnicima, ocenjivanju i nastavnom planu i programu. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 249-250). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Popović Ivana, Marčeta Ninoslava, Nikolić Maja, Novaković Milena (2013). Opšta kultura – domen sposobnosti ili osobina ličnosti?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 250-252). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Nikolić Nebojša, Nikolić Tanja, Ramičević Mirza, Stojković Bratislava (2013). Stabilizacija autosugestivnog mobinga evazivnim retoričkim manevrima. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 252-254). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Barać Ivana, Kanisek Sanja, Perković-Kovačević Marina, Dubac-Nemet Lorna (2013). Suočavanje sa ispitnom anksioznošću kod studenata preddiplomskog studija sestrinstva. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 254-255). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Wertag Anja, Hanzec Ivana (2013). Life satisfaction and gender differences in Dark Triad personality traits. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 256-257). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tomić Sara, Mrđen Ivana, Jandrić Gordana, Masal Milica (2013). Socio-demografski i širi obrazovni činioci opšte kulture. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 256-255). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Gatarić Isidora, Drobnjaković Emilija, Janković Nikolina (2013). Koje osobine ličnosti predviđaju opštu kulturu kod muškaraca i žena?. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 258-259). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Mladinov Valentina, Findrik Sara (2013). Konstrukcija i validacija Skale vjerovanja u nadnaravne pojave. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 259-260). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Genc Ana, Oros Marina, Pekić Jasmina (2013). Rešavanje konflikata i stav prema razvodu kao činioci sagorevanja u braku. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 261-262). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Kodžopeljić Jasmina, Pekić Jasmina, Trbojević Jovana (2013). Relacije straha od negativne evaluacije i negativne slike o sebi sa akademskim postignućem studenata. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 262-263). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Đorđević Tamara, Đorđević Nebojša (2013). Model ljudskog informacionog procesora u interakciji sa kompjuterom. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 264-264). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Hawlina Hana, Svetek Mojca, Jakovljević Ivan, Colnerič Blanka, Masten Robert (2013). Students' interest in various activities of students' counselling office. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 264-266). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Oros Marina, Vuković Tatjana, Samac Nikola, Jerković Ivan (2013). Polne razlike u problemima ponašanja kod dece. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 266-267). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Emić Erna, Selimović Alija, Berberović Džanan (2013). Pouzdanost i valjanost skala Psihoticizma, Ekstraverzije i Neuroticizma (PEN) u Ajzenkovom upitniku ličnosti (EPQ). U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 267-269). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Sesar Kristina, Šimić Nataša, Dodaj Arta, Barišić Marijana, Pandža Maja (2013). Povezanost između nasilja u mladenačkim vezama i psihološke prilagodbe u adolescenciji. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 269-270). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Radanović Jelena, Milin Petar (2013). Understanding action nouns and verbs. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 270-271). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Švegar Domagoj, Kardum Igor (2013). Happy face superiority effect in cognitive processing. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 271-272). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Damjanović Maja, Ožegović Bojana, Slavnić Divna, Blagojević Biljana (2013). Afektivna vezanost i percepcija roditeljskog prihvatanja i odbijanja. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 272-273). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Čerović Sofija, Pejić Mina, Petrović Ivana (2013). Metrijske karakteristike i faktorska struktura upitnika ličnosti BFI-44. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 273-274). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Radović Olivera, Jaredić Biljana, Stanojević Dragana (2013). Doživljaj sredine i lično blagostanje mladih na Kosovu i Metohiji. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 274-276). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Ivanović Tamara (2013). Evaluacija efekata kognitivno-bihejvioralne terapije pacijenta s Guillain Barreovim sindromom. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 276-277). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Tenjović Lazar, Srna Jelena (2013). Karakteristike studenata psihologije koji imaju nameru da potraže profesionalnu psihološku pomoć. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 277-279). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Srna Jelena, Tenjović Lazar (2013). Determinante stavova prema traženju profesionalne psihološke pomoći. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 279-280). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Todorovski Zoran, Milarić Ivica (2013). Prisutnost hrišćanskih simbola u Roršahovom eksperimentu. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 280-282). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Šunjić Marijana, Zovko Ana, Čuljak Anita (2013). Neke karakteristike dobrovoljaca u istraživanjima ljudske seksualnosti. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 282-283). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Svetek Mojca, Hawlina Hana, Jakovljević Ivan, Colnerič Blanka, Masten Robert (2013). The psychological distress and willingness to participate in activities of students' counseling office. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 283-284). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Žunić Vinka, Srdija Jovanka, Volarov Marija (2013). Pol, obrazovanje i osobine ličnosti prema vp+2 kao prediktori učestalosti pretraživanja određenih sadržaja na internetu. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 284-285). Novi Sad: Filozofski fakultet.
Čarapina Ivona, Marinović Ana, Stanković Nikolina (2013). Provjera metrijskih karakteristika Upitnika religioznosti. U: Savremeni trendovi u psihologiji (str. 285-286). Novi Sad: Filozofski fakultet.