Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju

Pretraživanje repozitorijuma
Objavljeno u: Savremeni trendovi u psihologiji, 2011, str. 2-2, Novi Sad: Filozofski fakultet

Tip publikacije: plenarno predavanje

Mikloš Biro
Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad

Kako pomiriti Srbe i Albance?

U radu se analiziraju socio-psihološki i političko-psihološki aspekti pomirenja Srba i Albanaca. Konflikt Srba i Albanaca se razmatra kroz prizmu različitih teorija konflikta (Teorije realističkog konflikta, Ekonomske teorije konlikta, Strukturalne teorije konflikta, Demografske teorije konflikta, Teorije socijalne kategorizacije), da bi se potom šanse za pomirenje razmatrale kroz tri hijerarhijska nivoa: nivoa države, nivoa grupe i nivoa pojedinca.

How to reconcile Serbs and Albanians?

The paper is analyzing Socio-Psychological and Political-Psychological aspects of reconciliation between Serbs and Albanians. The conflict between Serbs and Albanians is discussed through the prism of different theories of conflict (Realistic Group Conflict Theory, Economy Conflict Theory, Structural Conflict Theory, Social Categorization Theory) and the chances for reconciliation are presented through three hierarchical levels: state level, group level and individual level.