ENGLISH »

Impressum

Arhiva

Uputstvo autorima

Ček lista za autore

Nabavka časopisa

Izdavač
Bojan Veljković
Policijska uprava u Jagodini, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Povezanost okupacionog stresa i mentalnog zdravlja u populaciji policajaca: metaanaliza
2017, vol. 10, br. 1, str. 63-80
doi: 10.19090/pp.2017.1.63-80

puni tekst

Ova metaanalitička studija sprovedena je sa ciljem kvantitativnog integrisanja nalaza dobijenih u pojedinačnim studijama koje su se bavile utvrđivanjem odnosa između okupacionog stresa i mentalnog zdravlja u populaciji policajaca. Studije uključene u metaanalizu jesu kvantitativne korelacione studije na engleskom jeziku, objavljene u naučnim časopisima (isključujući pregledne radove) u poslednjih 15 godina. U metaanalizu je uključeno 10 radova, sa 10 studija i 4180 ispitanika koji pripadaju populaciji policijskih službenika. Prosečna ponderisana korelacija, izražena Pearsonovim koeficijentom korelacije iznosi .37 i može se okarakterisati kao umerena. Takođe, utvrđen je moderatorski efekat perioda objavljivanja studija i impakt faktora časopisa u kome je studija objavljena, s tim što nije dobijena značajna interakcija ova dva moderatora. S obzirom na određena ograničenja, procenjenu veličinu efekta u populaciji bi trebalo shvatiti kao preliminarnu.

Ključne reči: policajci, okupacioni stres, mentalno zdravlje, metaanaliza

« sadržaj broja 1/2017