Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Uputstvo za prijavu istraživanja Etičkoj komisiji
Ukoliko planirano istraživanje podrazumeva rad sa ljudima kao ispitanicima, neophodno je da prijavite istraživanje Etičkoj komisiji i popunite odgovarajući formular. Sadržaj formulara se razlikuje u zavisnosti od vašeg statusa. Istraživanje možete da prijavite kao rukovodilac projekta, student ili samostalni istraživač, tj. istraživač koji sprovodi istraživanje nezavisno od aktuelnih i odobrenih projekata na Odseku za psihologiju.

Ukoliko tokom vremena dođe do značajnih promena u dizajnu i procedurama istraživanja, potrebno je ponovo tražiti saglasnost Komisije. To podrazumeva ažuriranje formulara tako da odražavaju novo stanje u istraživačkom postupku.

Poželjno je da uz prijavu priložite i odgovarajući formular koji će biti korišćen za dobijanje saglasnosti ispitanika za učešće u istraživanju, kao i opis procedure debrifinga. U nastavku su ponuđeni primer saglasnosti za učešće u istraživanju i opšte uputstvo za sprovođenje debrifinga.

 Uputstvo za sprovođenje debrifinga nakon istraživanja
 Primer formulara za dobijanje saglasnosti ispitanika

Odobrenje Etičke komisije mora da se dobije PRE nego što se pristupi i jednom potencijalnom učesniku u istraživanju.

Obaveza mentora je da pomogne svojim studentima u pripremi materijala.

Pre nego što započnete proceduru prijave istraživanja i popunjavanja formulara, molimo vas da pažljivo proučite Etički kodeks Društva psihologa Srbije, kao i etički kodeks svoje matične ustanove.


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad