Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
  Pronađi »

1.1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
2.LEP: Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
3.LEP: Fundamentalni psihički procesi
4.Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
5.Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja (evaluacija upitnika VP+2 za decu)
6.Socijalni identitet u multietničkoj sredini - efekti kontakta na međugrupne stavove i etnički identitet - SIMS
7.Doprinos psiholoških faktora i interaktivnog online programa promeni prehrambenog ponašanja prekomerno uhranjenih i gojaznih osoba
8.Efekat konteksta na procenu konkretnosti reči
9.Efekti samostigmatizacije kod osoba sa mentalnim poremećajima
10.Efekti socijalne pretnje i tipa povratne informacije na kognitivne pristrasnosti i socijalnu anksioznost
11.Efekti socijalne pretnje i tipa povratne informacije na kognitivne pristrasnosti i socijalnu anksioznost
12.Efekti „Mračne tetrade“ i negativnih životnih iskustava na antisocijalno ponašanje adolescenata
13.Eksperimenti za doktorski rad pri projektu
14.FUNDAMENTALNI PSIHIČKI PROCESI
15.Ispitivanje prepoznavanja lica novorodjenčadi od strane majki
16.Ispitivanje procesa obrtanja redosleda glasova u reči
17.Ispitivanje radne etike u kompanijama u Republici Srbiji
18.Mehanizmi interagovanja misli i emocija
19.Međunarodni projekat o situacijama
20.Od kojih osobina zavisi manipulativno ponašanje?
21.Odnos jezika i kognicije kod govornika srpskog i engleskog jezika sa Vilijamsovim sindromom – ispitivanje kontrolne grupe
22.Organizacija self-sheme kao prediktor stabilnosti samopoštovanja
23.Poređenje efikasnosti muzike, zamišljanja neprijatnog događaja i sećanja na period disforičnosti u indukciji disforičnog afektiviteta
24.Relacije između anksioznosti i pristrasnosti u pažnji na preteće stimuluse
25.Revidirani protokol replikacije istraživanja Alvarez & Pipitone (2015). Detecting the Snake in the Grass: Attention to Fear-Relevant Stimuli by Adults and Young Children by Vanessa LoBue and Judy S. DeLoache (2008, Psychological Science)
26.Studija Slučaja 1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
27.Uloga egzekutivnih funkcija u procesu ruminiranja
28.Uticaj grandioznog i vulnerabilnog narcizma na strategije samohendikepiranja
29.Validacija modela benigne shizotipije: između vunerabilnosti za mentalni poremećaj i adaptivne personalne karakteristike
30.When less is not more - assessing personality online
31.„Pričajući o mojoj generaciji“: primena mešovitog nacrta u istraživanju promena u adolescentskom zadovoljstvu životom kroz par Evropskih zemaljaCopyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad