Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
  Pronađi »

1.1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
2.1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
3.LEP: Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
4.LEP: Fundamentalni psihički procesi
5.Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
6.Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja (evaluacija upitnika VP+2 za decu)
7.Socijalni identitet u multietničkoj sredini - efekti kontakta na međugrupne stavove i etnički identitet - SIMS
8.Uticaj treninga pažnje i kognitivne kontrole na redukciju disforičnih simptoma
9.Uticaj treninga pažnje i kognitivne kontrole na redukciju disforičnih simptoma
10.Doprinos psiholoških faktora i interaktivnog online programa promeni prehrambenog ponašanja prekomerno uhranjenih i gojaznih osoba
11.Efekat konteksta na procenu konkretnosti reči
12.Efekti samostigmatizacije kod osoba sa mentalnim poremećajima
13.Efekti socijalne pretnje i tipa povratne informacije na kognitivne pristrasnosti i socijalnu anksioznost
14.Efekti socijalne pretnje i tipa povratne informacije na kognitivne pristrasnosti i socijalnu anksioznost
15.Efekti „Mračne tetrade“ i negativnih životnih iskustava na antisocijalno ponašanje adolescenata
16.Eksperimentalno istraživanje percepcije i kognicije
17.Eksperimenti za doktorski rad pri projektu
18.FUNDAMENTALNI PSIHIČKI PROCESI
19.Indikatori i korelati krize srednjih godina
20.Ispitivanje prepoznavanja lica novorodjenčadi od strane majki
21.Ispitivanje procesa obrtanja redosleda glasova u reči
22.Ispitivanje radne etike u kompanijama u Republici Srbiji
23.Ispitivanje uloge iracionalnih i racionalnih uverenja u ispoljavanju akademskog distresa u situaciji ispitne anksioznosti
24.Konstrukcija Skale podrške tugujućima: povera faktorske strukture i metrijskih karakteristika
25.Mehanizmi interagovanja misli i emocija
26.Mehanizmi interagovanja misli i emocija
27.Međunarodni projekat o situacijama
28.Međunarodni projekat o situacijama - drugi deo (ispitivanje uzorka iz opšte populacije)
29.Od kojih osobina zavisi manipulativno ponašanje?
30.Odnos jezika i kognicije kod govornika srpskog i engleskog jezika sa Vilijamsovim sindromom – ispitivanje kontrolne grupe
31.Organizacija self-sheme kao prediktor stabilnosti samopoštovanja
32.Poređenje efikasnosti muzike, zamišljanja neprijatnog događaja i sećanja na period disforičnosti u indukciji disforičnog afektiviteta
33.Relacije između anksioznosti i pristrasnosti u pažnji na preteće stimuluse
34.Relacije između osobina ličnosti i tendencije ka antisocijalnom kažnjavanju
35.Revidirani protokol replikacije istraživanja Alvarez & Pipitone (2015). Detecting the Snake in the Grass: Attention to Fear-Relevant Stimuli by Adults and Young Children by Vanessa LoBue and Judy S. DeLoache (2008, Psychological Science)
36.Rigidnost - definicije i relacije sa subjektivnim blagostanjem
37.Samopovređivanje kod adolescenata u korektivnim institucijama: Učestalost i funkcije
38.Standardizacija srpskog prevoda ASQ (kao deo razvoja okvira sistema rane intervencije u Srbiji)
39.Studija Slučaja 1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
40.U potrazi za rodnom harmonijom
41.Uloga egzekutivnih funkcija u procesu ruminiranja
42.Uticaj grandioznog i vulnerabilnog narcizma na strategije samohendikepiranja
43.UTICAJ TRENINGA PAŽNJE I KOGNITIVNE KONTROLE NA REDUKCIJU DISFORIČNIH SIMPTOMA”
44.Validacija Eksnerovog indeksa depresivnosti u odnosu na simptome disforičnosti i indikatore depresivne interpretativne pristrasnosti
45.Validacija modela benigne shizotipije: između vunerabilnosti za mentalni poremećaj i adaptivne personalne karakteristike
46.Validacija srpske i mađarske adaptacije dva nova instrumenta Makijavelizma
47.When less is not more - assessing personality online
48.„Pričajući o mojoj generaciji“: primena mešovitog nacrta u istraživanju promena u adolescentskom zadovoljstvu životom kroz par Evropskih zemaljaCopyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad