Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
  Pronađi »

1.1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
2.1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
3.1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
4.1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
5.1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
6.1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
7.LEP: Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
8.LEP: Fundamentalni psihički procesi
9.Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
10.Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
11.Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja (evaluacija upitnika VP+2 za decu)
12.Sličnosti i razlike između tipova narcizma
13.Sličnosti i razlike između tipova narcizma
14.Socijalni identitet u multietničkoj sredini - efekti kontakta na međugrupne stavove i etnički identitet - SIMS
15.Sociopsihološki činioci rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata u Vojvodini
16.Uticaj treninga pažnje i kognitivne kontrole na redukciju disforičnih simptoma
17.Uticaj treninga pažnje i kognitivne kontrole na redukciju disforičnih simptoma
18.Blizanačka studija
19.Determinante kvaliteta koroditeljskog odnosa u prenatalnom periodu
20.Dnevne varijacije u netoleranciji na neizvesnost i životni događaji kod klijenata u psihoterapijskom tretmanu
21.Dnevno praćenje emocionalnih reakcija na izolaciju zbog pandemije korona virusa
22.Doprinos psiholoških faktora i interaktivnog online programa promeni prehrambenog ponašanja prekomerno uhranjenih i gojaznih osoba
23.Efekat konteksta na procenu konkretnosti reči
24.Efekti bazičnih, specifičnih i mračnih crta ličnosti na ponašanje tokom COVID-19 pandemije
25.Efekti dispozicionih i situacionih činilaca na agreisvno ponašanje
26.Efekti samostigmatizacije kod osoba sa mentalnim poremećajima
27.Efekti socijalne pretnje i tipa povratne informacije na kognitivne pristrasnosti i socijalnu anksioznost
28.Efekti socijalne pretnje i tipa povratne informacije na kognitivne pristrasnosti i socijalnu anksioznost
29.Efekti socijalne pretnje i tipa povratne informacije na kognitivne pristrasnosti i socjalnu ankioznost
30.Efekti „Mračne tetrade“ i negativnih životnih iskustava na antisocijalno ponašanje adolescenata
31.Činioci i efekti matematičke anksioznosti na ranom osnovnoškolskom uzrastu
32.Činioci podložnosti, nastanka i održavanja anksioznih i depresivnih simptoma/poremećaja
33.Eksperimentalno istraživanje percepcije i kognicije
34.Eksperimenti za doktorski rad pri projektu
35.Faktori rizika i efekti socijalne isključenosti na adolescentskom uzrastu
36.Faktori zaštitih ponašanja tokom COVID-19 pandemije: strah od smrti, mračne crte i sklonost ka riziku
37.FUNDAMENTALNI PSIHIČKI PROCESI
38.Indikatori i korelati krize srednjih godina
39.Ispitivanje ličnih snaga u suočavanju sa pandemijom Covid-19
40.Ispitivanje prepoznavanja lica novorodjenčadi od strane majki
41.Ispitivanje procesa obrtanja redosleda glasova u reči
42.Ispitivanje radne etike u kompanijama u Republici Srbiji
43.Ispitivanje sajberhondrije i upotrebe komplementarne / alternativne medicine (KAM)
44.Ispitivanje uloge iracionalnih i racionalnih uverenja u ispoljavanju akademskog distresa u situaciji ispitne anksioznosti
45.Istraživanje determinanti i karakteristika pomagačkog ponašanja tokom pandemije korona virusa
46.Kako tražimo intimne partnere i kako se ponašamo u intimnim vezama
47.Kapaciteti za prilagođavanje uslovima ograničenog socijalnog kontakta kod sportista i rekreativaca
48.KARAKTERISTIKE POČINILACA KRIVIČNIH DELA: ŽIVOTNA ISTORIJA I OSOBINE LIČNOSTI
49.Konstrukcija Skale podrške tugujućima: povera faktorske strukture i metrijskih karakteristika
50.Mehanizmi interagovanja misli i emocija
51.Mehanizmi interagovanja misli i emocija
52.Međunarodna studija roditeljstva
53.Međunarodni projekat o situacijama
54.Međunarodni projekat o situacijama - drugi deo (ispitivanje uzorka iz opšte populacije)
55.Mračna tetrada i nepridržavanje zaštitnih mera za suzbijanje COVID-19
56.Mračne crte i predrasude
57.Mrežni pristup simptomima depresije, paranoje i socijalne anksioznosti
58.Od kojih osobina zavisi manipulativno ponašanje?
59.Odnos jezika i kognicije kod govornika srpskog i engleskog jezika sa Vilijamsovim sindromom – ispitivanje kontrolne grupe
60.Očekivanje ishoda tretmana kao faktor psihološke promene - EMDR pod lupom modela opštih faktora promene
61.Organizacija self-sheme kao prediktor stabilnosti samopoštovanja
62.Osobine ličnosti i emocionalno reagovanje pri dvosmislenim i neizvesnim životnim okolnostima
63.Percepcija uslova života, rada i zdravlja u uslovima pandemije
64.Poređenje efikasnosti muzike, zamišljanja neprijatnog događaja i sećanja na period disforičnosti u indukciji disforičnog afektiviteta
65.Porodična studija
66.Povezanost dinamičnih šema i opasnosti
67.Preferencije stilova liderstva političkih lidera i osobina ličnosti
68.Prilagođavanje na stres izazvan neplodnošću: perspektiva žena iz Srbije
69.Psihološko blagostanje i izloženost prirodi
70.Relacije agensnog i komunalnog narcizma sa prosocijalnom ličnošću kod adolescenata
71.Relacije između anksioznosti i pristrasnosti u pažnji na preteće stimuluse
72.Relacije između anksioznosti i pristrasnosti u pažnji na preteće stimuluse
73.Relacije između interpretacije dvosmislenih situacija, mentalnog zdravlja i kvaliteta interpersonalnih odnosa
74.Relacije između osobina ličnosti i tendencije ka antisocijalnom kažnjavanju
75.Relacije između stilova suočavanja i egzekutivnih funkcija
76.Relacije psihopatoloških crta i crta Mračne tetrade
77.Revidirani protokol replikacije istraživanja Alvarez & Pipitone (2015). Detecting the Snake in the Grass: Attention to Fear-Relevant Stimuli by Adults and Young Children by Vanessa LoBue and Judy S. DeLoache (2008, Psychological Science)
78.Rezilijentnost u kontekstu pandemije COVID-19
79.Rigidnost - definicije i relacije sa subjektivnim blagostanjem
80.Samopovređivanje kod adolescenata u korektivnim institucijama: Učestalost i funkcije
81.Socijalna konstrukcija pomirenja između Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini
82.Šta predstavlja srž mračnih crta?
83.Standardizacija srpskog prevoda ASQ (kao deo razvoja okvira sistema rane intervencije u Srbiji)
84.Studija Slučaja 1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
85.U potrazi za rodnom harmonijom
86.Uloga egzekutivnih funkcija u procesu ruminiranja
87.Uloga faktora psihološke otpornosti u uspostavljanju, održavanju i unapređenju mentalnog zdravlja
88.Uloga radnih i ličnih zahteva i resursa u predikciji blagostanja zaposlenih i organizacijskih ishoda
89.Uticaj grandioznog i vulnerabilnog narcizma na strategije samohendikepiranja
90.Uticaj indukovane anksioznosti i besa na stavove o migrantima
91.UTICAJ TRENINGA PAŽNJE I KOGNITIVNE KONTROLE NA REDUKCIJU DISFORIČNIH SIMPTOMA”
92.Validacija Eksnerovog indeksa depresivnosti u odnosu na simptome disforičnosti i indikatore depresivne interpretativne pristrasnosti
93.Validacija modela benigne shizotipije: između vunerabilnosti za mentalni poremećaj i adaptivne personalne karakteristike
94.Validacija skale Alternativne Mračne trijade
95.Validacija srpske i mađarske adaptacije dva nova instrumenta Makijavelizma
96.Validacija Upitnika samokriticizma
97.Validacija upitnika za procenu internalizovanih i eksternalizovanih problema kod adolescenata
98.Validacija upitnika za procenu internalizovanih i eksternalizovanih problema kod adolescenata
99.Vrednovanje učenja na daljinu na visokoškolskim ustanovama u Srbiji i Hrvatskoj
100.When less is not more - assessing personality online
101.Zadovoljstvo u partnerskoj relaciji kroz perspektivu seksualne orijentacije
102.„Pričajući o mojoj generaciji“: primena mešovitog nacrta u istraživanju promena u adolescentskom zadovoljstvu životom kroz par Evropskih zemaljaCopyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad