Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Spisak istraživanja sa odobrenjem Etičke komisije
  Pronađi »

1.1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja 3. Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
2.LEP: Digitalni mediji i društveno-obrazovne promene
3.LEP: Fundamentalni psihički procesi
4.Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
5.Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja (evaluacija upitnika VP+2 za decu)
6.Socijalni identitet u multietničkoj sredini - efekti kontakta na međugrupne stavove i etnički identitet - SIMS
7.Uticaj treninga pažnje i kognitivne kontrole na redukciju disforičnih simptoma
8.Uticaj treninga pažnje i kognitivne kontrole na redukciju disforičnih simptoma
9.Doprinos psiholoških faktora i interaktivnog online programa promeni prehrambenog ponašanja prekomerno uhranjenih i gojaznih osoba
10.Efekat konteksta na procenu konkretnosti reči
11.Efekti samostigmatizacije kod osoba sa mentalnim poremećajima
12.Efekti socijalne pretnje i tipa povratne informacije na kognitivne pristrasnosti i socijalnu anksioznost
13.Efekti socijalne pretnje i tipa povratne informacije na kognitivne pristrasnosti i socijalnu anksioznost
14.Efekti „Mračne tetrade“ i negativnih životnih iskustava na antisocijalno ponašanje adolescenata
15.Eksperimentalno istraživanje percepcije i kognicije
16.Eksperimenti za doktorski rad pri projektu
17.FUNDAMENTALNI PSIHIČKI PROCESI
18.Indikatori i korelati krize srednjih godina
19.Ispitivanje prepoznavanja lica novorodjenčadi od strane majki
20.Ispitivanje procesa obrtanja redosleda glasova u reči
21.Ispitivanje radne etike u kompanijama u Republici Srbiji
22.Ispitivanje uloge iracionalnih i racionalnih uverenja u ispoljavanju akademskog distresa u situaciji ispitne anksioznosti
23.Konstrukcija Skale podrške tugujućima: povera faktorske strukture i metrijskih karakteristika
24.Mehanizmi interagovanja misli i emocija
25.Mehanizmi interagovanja misli i emocija
26.Međunarodni projekat o situacijama
27.Međunarodni projekat o situacijama - drugi deo (ispitivanje uzorka iz opšte populacije)
28.Od kojih osobina zavisi manipulativno ponašanje?
29.Odnos jezika i kognicije kod govornika srpskog i engleskog jezika sa Vilijamsovim sindromom – ispitivanje kontrolne grupe
30.Organizacija self-sheme kao prediktor stabilnosti samopoštovanja
31.Poređenje efikasnosti muzike, zamišljanja neprijatnog događaja i sećanja na period disforičnosti u indukciji disforičnog afektiviteta
32.Relacije između anksioznosti i pristrasnosti u pažnji na preteće stimuluse
33.Revidirani protokol replikacije istraživanja Alvarez & Pipitone (2015). Detecting the Snake in the Grass: Attention to Fear-Relevant Stimuli by Adults and Young Children by Vanessa LoBue and Judy S. DeLoache (2008, Psychological Science)
34.Samopovređivanje kod adolescenata u korektivnim institucijama: Učestalost i funkcije
35.Standardizacija srpskog prevoda ASQ (kao deo razvoja okvira sistema rane intervencije u Srbiji)
36.Studija Slučaja 1. Fundamentalni psihički procesi 2. Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja
37.Uloga egzekutivnih funkcija u procesu ruminiranja
38.Uticaj grandioznog i vulnerabilnog narcizma na strategije samohendikepiranja
39.Validacija Eksnerovog indeksa depresivnosti u odnosu na simptome disforičnosti i indikatore depresivne interpretativne pristrasnosti
40.Validacija modela benigne shizotipije: između vunerabilnosti za mentalni poremećaj i adaptivne personalne karakteristike
41.When less is not more - assessing personality online
42.„Pričajući o mojoj generaciji“: primena mešovitog nacrta u istraživanju promena u adolescentskom zadovoljstvu životom kroz par Evropskih zemaljaCopyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad